Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W. - Wijziging

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op art.117 ;
Gelet op artikelen 8 en 8bis van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschapelijke zekerheid der arbeiders;
Gelet op de statuten van de V.Z.W. "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Oudergem", goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 3 maart 1995 inzonderheid op artikel 5;
Gelet op zijn beraadslaging 002/28.02.2019/A/0006 houdende Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W.;
Overwegende wat volgt
De Gemeente toekomt om acht van de zestien leden te benoemen om de voonoemde V.Z.W.;
Deze benoeming dient evenvoudig te gebeuren volgens de verhoudin tussen meerderheid en minderheid;
De raad van bestuur van de vereniging is nog niet opgericht.
Het einde van de verhindering van de Burgemeester heeft geleid tot een nieuwe verdeling van de bevoegdheden binnen het Schepencollege, waarbij de heer Didier Gosuin nu verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid, is het gepast dat hij de gemeente in de PWA vertegenwoordigt in plaats van mevrouw Florence Couldrey, die eerder was benoemd.
Er is geen andere verandering bij de vertegenwoordigers van de gemeente binnen de vzw "P.W.A. van Oudergem".
BESLIST
de heer Didier Gosuin te benoemen ter vervanging van mevrouw Florence Couldrey binnen de vzw "ALE d'Auderghem".
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan de P.W.A. van Oudergem V.Z.W.