Bezettinigsreglement en reglement van bezetting interne orde van het gemeentelijk sportcentrum

 

Art.1.     

Huidig reglement is van toepassing in de lokalen en bijgebouwen van het Gemeentelijk Sportcentrum van Oudergem, gelegen in de Waversesteenweg 1690 te 1160 Oudergem.

Huidige versie vernietigt en vervangt, van zodra zij in werking treedt, de vorige bezettingsovereenkomst met de vzw “Centres de Sports et de Loisirs”.

Het is van toepassing voor alle personen die het Centrum bezoeken.

Dit reglement zal in de ingang worden opgehangen en ieder wordt verondersteld er kennis  van hebben te genomen.

Art.2.     

De bezetting van de zalen is onderhevig aan de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Oudergem.  De bezettingsduur moet strikt gerespecteerd worden.

De aangehaalde toestemmingen in huidig reglement worden uitgeleverd bij wijze van gunst, ze zijn persoonlijk en onoverdraagbaar en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  De toestemmingen zijn tevens herroepbaar.

Ze kunnen op elk moment worden teruggetrokken wanneer het algemeen belang dit vereist.

Ze kunnen ook opgeschort of teruggetrokken worden door het College van Burgemeester en Schepenen wanneer de titularissen een inbreuk plegen op huidig reglement of op het algemeen politiereglement, conform aan de procedure voorzien in het artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet zonder dat de begunstigde aanspraak kan maken op een  schadevergoeding.

De begunstigden moeten zich strikt aan de voorschriften van de toestemmingsacte houden en moeten er op toezien dat er bij de uitvoer hiervan geen schade berokkend wordt aan derden, noch dat de veiligheid, de rust, de heilzaamheid en de openbare reingheid in het gedrang komt.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor schade, door de fout van de ondergetekende of door anderen, die zou ontstaan bij de uitvoer van de activiteit waarvoor deze toestemming werd opgemaakt.

Het document betreffende de toestemming moet op de terbeschikking gestelde plaats aanwezig ziijn en moet op vraag van de politie of elk ander bevoegd persoon getoond kunnen worden.

Art.3.    

De toelating tot het gebruik van de zalen kan ook onderhevig zijn aan het betalen van een belasting die is vastgelegd door een reglement betreffende de te betalen belasting voor het gebruik van gemeentelijk infrastructuren.

Art.4.    

De  aanvragen voor permanente bezetting betreffende de wekelijks terugkerende activiteiten of de deelname aan een officieel kampioenschap tijdens het volgende seizoen moeten steeds zo snel mogelijk worden opgemaakt en in elk geval voor de 30ste juni van het vorig seizoen.

Na deze datum en tijdens het seizoen zelf zullen de reservaties gebeuren naargelang het uurrooster van de reeds geboekte bezettingen voor kampioenschappen van verschillende disciplines en wekelijks geprogrammeerde terugkerende bezettingen.

De planning wordt op voorhand aan het lokaal van de receptie van de zalen opgehangen en reservaties voor de nog vrije uren mogen na afspraak met het secretariaat van de Sportcommissie vast worden gelegd.

Art.5.    

De sportzalen zijn geopend van 8h tot 23h.  Ze zijn toegankelijk conform de naar behoren gegeven toestemming en het uurrooster goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.  

Enkel het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor wat de wijzigingen van dit uurrooster betreft.  Zij heeft het recht om dit te wijzigen naar eigen initiatief indien dit nodig blijkt voor de goede werking of het goed beheer van het schema.

Art.6    

De titularis van de bezettingstoestemming mag enkel de zaal gebruiken waarvoor hij toestemming heeft gekregen, de zaal die hem werd toegewezen.  Hij mag tevens de toegelaten tijdsduur niet op eigen inititatief wijzigen.

Art.7    

Degene die de toelating kreeg om de zaal te gebruiken mag dit akkoord niet aan derden doorgeven zonder goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Art.8  

Alle wijzigingen aan het activiteitenrooster (reservatie, annulatie, verandering van dag of uurrooster), zowel voor de permanente als voor de éénmalige activiteiten, zullen tenminste 2 weken voordien aan het College van Burgemeester en Schepenen moeten worden voorgelegd.  Indien mogelijk zal de wijziging in het reeds opgestelde uurrooster worden ingelast rekening houdend met de kalender van de andere disciplines.

De organisatie die deze veranderingen aanbelangt zal zich moeten inspannen om hun activiteiten te organiseren in functie van de wijzigingen die niet afhangen van de wil van het College van Burgemeester en Schepenen en waarvoor deze niet verantwoordelijk kan worden geacht.

Art.9    

De titularis van de bezettingstoestemming die de sportlokalen gebruiken zullen een verzekering afsluiten voor dekking van hun aansprakelijkheid jegens derden.  Dit zowel voor schade berokkend aan derden (andere gebruikers of personen van buitenuit) als aan de ter beschikking gestelde bezittingen, uitrustingen en installaties

Art.10  

De titularis van de bezettingstoestemming van de installaties blijft steeds persoonlijk aansprakelijk jegens derden en jegens elke autoriteit. Hij wordt er aan gehouden, zo nodig, belastingen, auteursrechten en andere eventuele bijdragen die deze activiteiten met zich zouden meebrengen, te betalen.

Art.11  

De titularis van de bezettingstoestemming is, tijdens de duur van hun activiteit, aansprakelijk voor alle opgelopen schade, zowel aan de lokalen zelf als aan de bijgebouwen en de uitrusting.  Dit geldt zowel voor schade veroorzaakt door de leden van de club zelf als door alle andere personen van de tegenpartijen.

Alle schade zal integraal vergoed worden door de titularis van de toestemming, zonder afbreuk te doen aan de administratieve boetes die eveneens zouden kunnen worden opgelegd.

Art.12     

De groepen zonder juridische persoonlijkheid die de zalen zullen gebruiken moeten een persoon aanstellen die tegenover het College van Burgemeester en Schepenen verantwoordelijk zal zijn.  Hij moet er voor zorgen dat huidig reglement alsook de instructies en aanbevelingen die door een bevoegd persoon worden gegeven, gerespecteerd worden.

Art.13  

De sportzalen mogen enkel betreden worden met vlakke sportschoenen (stutzolen, studs en spikes zijn verboden).  Deze schoenen moeten perfect proper zijn en de zolen mogen geen sporen nalaten op de vloer.

Art. 14     

De toegang tot de speelterreinen is slechts toegestaan aan de personen waarvan de aanwezigheid noodzakelijk is voor het goed verloop van de trainingen en de competities.  De begeleiders, of het nu clubleden of gewone toeschouwers zijn, moeten zich ofwel in de tribunes, in de cafeteria of in een zone die precies is aangeduid mits akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen, begeven.

Indien begeleiders in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan in een zaal zullen zij dat onder volledige verantwoordelijkheid en begeleiding van de titularis van de bezettingstoestemming staan.


Art.15  

De gebruikers van de sportzalen mogen zich enkel omkleden in de lokalen die hiervoor voorzien zijn.  Er is een lijst van te gebruiken kleedkamers aanwezig, de gebruikers worden geacht zich hier nauwgezet aan te houden.  Indien een kleedkamer tegelijkertijd door meerdere titularissen van de bezettingstoestemmingen wordt gebruikt, moeten zij er voor zorgen dat de kledij van hun leden gegroepeerd wordt zodat de andere sportlui over voldoende ruimte beschikken om zich om te kleden.

Art.16    

Elke titularis van de toestemming, is ook verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de kleedkamers en douches.  Zij moeten er ook op toezien dat de “bezoekers” huidig reglement respecteren.

Art.17  

De toestemming tot gebruik van de sportzalen houdt ook de toestemming tot gebruik van de nodige kleedkamers en douches in, dit volgens de bezettingstabel en gedurende de strikt nodige tijd, met name, maximum een half uur vóór en een half uur na de sportactiviteit.

Art.18  

De titularis van de bezettingstoestemming en de personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen moeten er op toezien dat de activiteiten van de andere personen of andere die de toestemming hebben om de zalen te gebruiken niet verstoord worden; daarom zullen zij enkel de zaal gebruiken die hen werd toegewezen, zullen zij hun eigen activiteiten starten en eindigen op het voorziene tijdstip en dit met inbegrip van het plaatsen en opbergen van het materiaal.

Zij zullen er ook op toezien dat de kleedkamers en de douches in de in het artikel 17 voorziene tijdspanne vrij zijn gemaakt.

Art.19    

De personen, zowel spelers als toeschouwers, die door hun gedrag, de netheid en/of de goede werking van het Centrum verstoren of die de reglementaire voorschriften en de hen opgegeven aanbevelingen niet respecteren, zullen, tijdelijk of permanent, een verbod krijgen het sportcomplex te betreden.

Art.20     

De titularis van de bezettingstoestemming van de zalen moeten volgens de opgegeven richtlijnen het materiaal dat zij gebruiken opstellen en terug opbergen op de hiervoor aangeduide plaatsen.  Dit moet gebeuren tijdens de tijdspanne die hen werd toegewezen en zonder het uur van einde van de activiteit te overschrijden.

De titularis van de toestemming moet er op toezien dat dit in goede orde gebeurt, hij zal er ook op letten dat het materiaal niet geduwd noch over de grond gesleept wordt om beschadiging van de vloer te voorkomen.

Art.21  

Teneinde ongelukken en beschadiging aan het materiaal te voorkomen verzoeken wij elke titularis van de bezettingstoestemming om zo snel mogelijk het College van Burgemeester en Schepenen te verwittigen indien er een gebrek aan de toestellen wordt vastgesteld.

Art.22  

Indien er zelf materiaal meegebracht wordt in de zaal is dat volledig onder verantwoordelijkheid van de titularis van de bezettingstoestemming.  Indien dit materiaal in de zaal zou blijven staan en toegankelijk is, zal dit door alle personen die de toestemming kregen de zalen te gebruiken mogen gebruikt worden.

Art.23    

De titularis van de bezettingstoestemming alsook alle personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, die de zaal verlaten wanneer er na hen niemand anders de zaal bezet, moeten er op toezien dat de lichten worden gedoofd en moeten de deuren sluiten met de middelen die hen hiervoor ter beschikking werden gesteld.  Hij is verantwoordelijk indien er na hem ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van de zaal alsook voor ongelukken die, door het niet afsluiten van deze zalen, zouden voorvallen.

Art.24    

De evenementen met een uitzonderlijk karakter zullen, in elk geval, onderzocht worden door het College van Burgemeester en Schepenen.  Voor deze gebeurtenissen zal een afzonderlijk reglement worden opgemaakt waarin de voorwaarden voor het verloop hiervan vermeld zullen staan.

Art.25     

Niet georganiseerde individuele sportievelingen mogen ook gebruik maken van de zalen mits toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen

Art.26     

Het College van Burgemeester en Schepenen is niet verantwoordelijk in geval van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke objecten of van materiaal dat aan een club of aan personen die de infrastructuur bezoeken, behoort.

Art. 27    

Behalve uitdrukkelijke toelating, is het verboden affiches op de muren, deuren en vensters te plakken. Hiervoor staan aanplakpanelen ter beschikking van de clubs en de zaalgebruikers.  Er moet voor het aanplakken van affiches op deze panelen vooraf geen toestemming worden gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen, maar zij behoudt zich wel het recht om affiches die zij ongepast vindt te verwijderen.

Art. 28    

Eventuele bezwaren moeten aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem worden gericht.

Art.29     

Eenieder die zich niet aan de voorschriften van huidig reglement houdt zal een administratieve boete van maximum 250 € opgelegd krijgen.