Bestuur & Politiek

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de maatschappelijke statuten van BRULOCALIS;
Gezien de resultaten van de Gemeenteraadverkiezingen van 14.10.2018
De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad, binnen zijn leden één bestuurder zal verkiezen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Voordrachtakten werden ontvangen op naam van :
  • Mevrouw Nathalie WYNS, geboren op 29.09.1973 en wonende Argussenlaan 30 te 1160 Oudergem
  • De heer Jeremy VAN GORP, geboren op 27.07.1989 en wonende Vrijwilligerslaan 17/2 te 1160 Oudergem
  • Mevrouw Jasmine BOUMRAYA, geboren op 21.12.1986 en wonende Dokterstraat 420 te 1160 Oudergem
Ontvangen op :
  • 30.11.2018 - Nathalie Wyns
  • 03.12.2018 - Jeremy Van Gorp
  • 05.12.2018 - Jasmine Boumraya
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • Mevrouw Nathalie Wyns - 4 stemmen
  • De heer Jeremy Van Gorp - 0 stem
  • Mevrouw Jasmine Boumraya - 27 stemmen
  • Onthouding – 0 stem
Mevrouw Jasmine Boumraya, Gemeenteraadslid is bijgevolg aangewijzd als kandidaat-bestuurster bij de intercommunale BRULOCALIS
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan BRULOCALIS en aan de betrokkene.