BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 17.12.2019 - Stemming over alle agendapunten

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name de artikelen 117, 123, 8° en 270;
Gelet op de wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Overwegende dat artikel 2, § 1 van het samenwerkingsakkoord van 13.02.2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales het recht toepasselijk maakt van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen;
Dat in het geval van de intercommunale BRUTELE het Wetboek van plaatselijke democratie en centralisatie (Code de la démocratie locale et de la décentralisation, hierna 'CDLD') volledig van kracht is ten opzichte van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dus onder het Waalse recht blijken te vallen, hoewel ze buiten het grondgebied van het Waalse gewest gelegen zijn;
Gelet op de e-mail van 14.11.2019 van de intercommunale BRUTELE waarmee ze de gemeente ervan op de hoogte brengt dat er op 17.12.2019 een gewone algemene vergadering zal worden gehouden ;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van deze intercommunale van 17.12.2019;
BESLIST
Artikel 1
Als volgt te stemmen met betrekking tot alle agendapunten van de gewone algemene vergadering van de intercommunale BRUTELE van 17.12.2019, met name:
  1. Strategisch Plan (Rapport A) – eenparige goedgekeurd
  2. Benoeming van de commissaris voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 en vaststelling van de bezoldiging (verslag B)– eenparige goedgekeurd
  3. Statutaire benoemingen (Rapport C)– eenparige goedgekeurd
Artikel 2
De Heer Matthieu Pillois aan te wijzen om van de beslissingen van de gemeenteraad verslag uit te brengen op de algemene vergaderingen van de intercommunale BRUTELE.