BRUTELE - Vervanging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales 
Gelet op de maatschappelijke statuten van BRUTELE ;
Gezien de resultaten van de Gemeenteraadverkiezingen van 14.10.2018
De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad, binnen zijn leden één bestuurder zal verkiezen.
De verkiezing is geheim en een absolute meerderheid is vereist.
Voordrachtakten werden ontvangen op naam van :
  • Mevrouw Nathalie WYNS geboren op 29.09.1973 en wonende Argussenlaan 30 te 1160 Oudergem
  • Mevrouw Martine MAELSCHALCK, geboren op 17.09.1959 en wonende Ernest Claeslaan te 1160 Oudergem
  • Mevrouw Véronique ARTUS, geboren op 08.09.1968 en wonende Henri de brouckèrelaan 85 te 1160 Oudergem
Ontvangen op
  • 30.11.2018 - Nathalie Wyns
  • 03.12.2018 - Martine Maelschalck
  • 07.12.2018 - Véronique Artus
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • Mevrouw Nathalie WYNS - 0 stem
  • Mevrouw Martine MAELSCHALCK - 4 stemmen
  • Mevrouw Véronique ARTUS - 26 stemmen
  • Onthouding – 1 stem
Mevrouw Véronique ARTUS, Gemeenteraadslid is bijgevolg aangewijzd als kandidaat-bestuurster bij de intercommunale BRUTELE
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan de intercommunale maatschappij en aan de betrokkene.