Crédit Immobilier Ouvrier SA - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

DE RAAD,
Gelet op de statuten van de vennootschap Crédit Immobilier Ouvrier SA ;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te beslissen;
Overwegende hetgeen volgt:
De Gemeenteraad kiest een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Crédit Immobilier Ouvrier SA.
De verkiezing vindt plaats bij geheime stemming en met absolute meerderheid.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • Mevrouw Sarah Gigot, Kleine Wijngaardstraat, 117, 1160 Oudergem
Er wordt een geheime stemming gehouden, met het volgende resultaat:
  • Voor – 28 stemmen
  • Tegen – 0 stem
  • Onthoudingen – 3 
BENOEMT
Mevrouw Sarah Gigot als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de vennootschap Crédit Immobilier Ouvrier SA
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan Crédit Immobilier Ouvrier SA. en aan de betrokkenen.