Gemeentelijke bijdrage in de politiezone - dienstjaar 2020

De Raad
Gelet op artikel 71 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
akkoord te gaan met de voorziening van een som van 6.846.438,25€ op artikel 33002/43501 van de gewone begroting 2020 als gemeentelijke bijdrage voor de werkingstoelage voor de politiezone voor 2020 evenals de voorziening van 197.168,41€ op artikel 33003/43501 die overeenkomt met 49% van de leningslasten voor het nieuwe politiesecretariaat voor 2020.
Onderhavige beraadslaging, in drievoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de Plaatselijke Besturen.