Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTradeGemeenten

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen,
Beste collega's,

Tijdens de gemeenteraad van 20 december 2018 hadden we unaniem een resolutie aangenomen om de gemeente te betrekken bij het project "FairTradeGemeenten".
Dit engagement hield in dat de gemeente regelmatig met de lokale media en via haar eigen kanalen over de campagne zou communiceren en ten minste één keer per jaar zou deelnemen aan een evenement/actie om het grote publiek te sensibiliseren rond fairtrade. Daartoe moest een stuurcomité worden opgericht.

Ik heb in dat verband de volgende vragen:

 • Wat is de samenstelling van de het stuurcomité van Oudergem en hoe vaak komt het bijeen?
 • Op 19 mei 2022 vindt de vergadering plaats van de FTG-stuurcomités. Is het stuurcomité van Oudergem van plan deel te nemen?
 • In de resolutie wordt bepaald dat het Comité jaarlijks verslag uitbrengt aan de gemeenteraad over de ondernomen initiatieven om de bewustmakingscampagne te bevorderen en vooruit te helpen. Wat is de status van het verkrijgen van dit label door de gemeente?
 • Op 8 mei vindt de Internationale Dag van de Fair Trade plaats. Welke evenementen en acties zijn er op gemeentelijk niveau gepland?

Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS

Antwoord van mevrouw Élise Willame, schepen:

Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Dank u voor uw interpellatie, die mij in staat stelt de aandacht te vestigen op het werk dat onze administratie heeft verricht om de titel van "FairTradeGemeente" te verkrijgen.
Sinds de resolutie in de gemeenteraad van 20 december 2018 is aangenomen, is in het kader van het project Agenda 21 een stuurcomité opgericht. Dit dossier werd vervolgens toevertrouwd aan de Dienst voor Maatschappelijk Welzijn en Solidariteit (waarvoor mevrouw Crucifix destijds bevoegd was). Er is dus een werkgroep opgericht met een vertegenwoordiger van de volgende diensten: maatschappelijk welzijn, lokale economie, economaat, animatie. Dit stuurcomité is uitgebreid met plaatselijke actoren, met name de burgervereniging Oudergem 11.11.11.
Het hoofddoel van dit stuurcomité is de titel van "FairTradeGemeente" te verwerven en deze op een transversale manier ingang te doen vinden in de administratie, maar ook bij de burgers.
Om heel precies te zijn in dit antwoord, kan ik u zeggen dat het stuurcomité in 2020 7 keer, in 2021 6 keer en in 2022 3 keer is bijeengekomen.
Helaas heeft de gezondheidscrisis de frequentie van de vergaderingen vertraagd, hoewel meerdere vergaderingen virtueel zijn gehouden.
Laten we tot de kern van de zaak komen, namelijk de stand van zaken van de kandidatuur van Oudergem.
Allereerst wil ik u eraan herinneren dat deze campagne voorstelt dat de kandidaat-gemeenten aan een reeks criteria moeten voldoen:
Het eerste criterium is de formele verbintenis van de gemeente om aan deze campagne deel te nemen. Dit betreft dus de stemming over de resolutie die op 20 december 2018 is aangenomen. Dit criterium vereist ook een verbintenis van de gemeente om koffie en ten minste één ander fairtradeproduct te consumeren (wat bij ons het geval is voor de koffie, de melk en de sappen die op onze recepties worden aangeboden).
Het tweede criterium houdt verband met de horecabedrijven en handelszaken in de gemeente die hun klanten minstens twee fairtradeproducten aanbieden en hun deelname aan de campagne zichtbaar maken. Voor Oudergem bieden veel winkels dit soort producten aan. Daarom zijn wij regelmatig met hen bijeengekomen om het verloop uit te leggen en hun het nodige communicatiemateriaal te bezorgen.
Volgens het derde criterium moet de aandacht worden gevestigd op bedrijven, organisaties en scholen die fairtradeproducten aan hun publiek beschikbaar stellen. Dit is het geval voor onze vier scholen en onze vier kinderdagverblijven die via onze maaltijdverstrekker toegang hebben tot fairtradeproducten. Dit is bijvoorbeeld ook het geval met het Institut Saint-Julien-Parnasse, dat een Oxfam-winkel binnen zijn muren heeft.
Het vierde criterium omvat communicatie en bewustmaking. De gemeente moet dus regelmatig communiceren over het initiatief en jaarlijks een evenement organiseren rond Fair Trade. Het stuurcomité was bezig met een voorstel voor een activiteit rond dit thema, maar door de gezondheidscrisis kon dit niet worden georganiseerd.
Op 16 oktober hebben wij in samenwerking met de dienst Maatschappelijk Welzijn een stand gehad waar dranken en producten van Oxfam werden verkocht tijdens de activiteit "Place aux enfants". Dit jaar zijn we van plan twee Oxfam-ontbijten te organiseren, een voor werknemers van de gemeente en een dat gericht is tot de burgers. Dit evenement zal samen met het Ecoteam van de gemeente worden georganiseerd. We zijn ook van plan om met een informatiestand aanwezig te zijn tijdens de feesten in Oudergem op 18 juni en op het Weekend van de klant in oktober. Ten slotte waren we van plan een tentoonstelling te organiseren in het cultureel centrum tijdens de Week van de Fair Trade die op 5 oktober van start gaat.
Wat de communicatie betreft, werd een artikel voor de gemeentekrant geschreven om burgers op de hoogte te brengen van de vorderingen bij het verkrijgen van de titel. Er is een informatievergadering georganiseerd voor de leden van het platform FSVO Oudergem (Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem). Wij vullen ook regelmatig onze pagina op de FTG-website aan.
Criterium 5 heeft betrekking op de oprichting van een stuurcomité.
En ten slotte wordt de gemeente in het zesde criterium verzocht initiatieven ten gunste van lokale en duurzame producenten te steunen. In Oudergem bieden onze wekelijkse markten een hele reeks lokale en duurzame producten aan via onze groentekwekers. Bovendien mag onze gemeente zich gelukkig prijzen met burgers die betrokken zijn bij de SAGALs, de afhaalpunten van "La ruche qui dit oui", de groep "Oudergem in Transitie" of allerlei initiatieven die logistiek of financieel ondersteund worden via het FSVO, voorgezeten door mijn collega Didier Molders.
Strikt genomen is er dus geen evenement gepland voor 8 mei, maar fairtrade zal wel onder de aandacht worden gebracht bij de andere gelegenheden die ik zojuist heb genoemd.
De gemeente zal op 19 mei echter vertegenwoordigd zijn op de door de FTG georganiseerde dag.
Ik sta steeds tot uw beschikking voor bijkomende informatie en dank u voor uw aandacht.

 

 

 

Zitting van 05.05.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:04:02 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring
 • 00:04:12 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:04:20 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:04:36 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:04:52 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.
 • 00:05:32 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 • 00:05:46 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate
 • 00:06:59 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 • 00:07:00 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 • 00:07:05 | En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente
 • 00:07:33 | EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging
 • 00:07:46 | « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten
 • 00:08:01 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:13 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:08:28 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:10:10 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;
 • 00:10:35 | Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw
 • 00:12:10 | Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract
 • 00:12:20 | Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen
 • 00:12:36 | Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.
 • 00:12:49 | Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune
 • 00:12:58 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.
 • 00:13:08 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek
 • 00:13:30 | Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne
 • 00:14:09 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes
 • 00:23:12 | Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux
 • 00:40:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting
 • 00:50:03 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat
 • 01:07:22 | Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport
 • 01:16:45 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan