Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne

Mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen,
Beste collega's,
In 2018 besloot de gemeente om de kleine Collin-antenne van het schoolcentrum Blankedelle om veiligheidsredenen te sluiten. Destijds wees u op de toestand van dat gebouw, op basis van de volgende elementen die in het rapport van de DBDMH aan de orde werden gesteld:
 • de verwarming, die werkt op een oude gasconvector waarvan de meter bijna in rechtstreeks contact staat met de kinderen,
 • de deuren van de nooduitgangen die niet in de juiste richting opengaan,
 • spellen en papieren die niet in aparte containers zijn opgeborgen en die een aanzienlijk risico vormen in geval van brand,
 • gebrek aan reglementaire toegang voor de brandweerlieden,
 • (…)
 • En dat alles in een houten chalet.
Ondanks het aandringen van ouders (van wie sommigen zelfs aanboden de werkzaamheden te helpen financieren), rechtvaardigde u deze sluiting door te zeggen dat u niet het risico wilde nemen dat er opnieuw kinderen in het gebouw zouden worden ondergebracht.
In de pers van 5 oktober 2021 vernamen wij dat de meerderheid een project heeft afgerond om de kleine school Collin te renoveren en om te vormen tot een pedagogisch centrum dat verbonden is met de school van Blankedelle. Het is zeer goed nieuws dat de antenne opnieuw zal worden gebruikt voor school-/onderwijsdoeleinden.
Ik heb in dat verband de volgende vragen:
 • Kunt u mij vertellen welke werkzaamheden er in het gebouw zijn verricht om het op peil te brengen en kinderen er weer toe te laten?
 • Kunt u mij ook de grote lijnen meedelen van het in de pers aangekondigde onderwijsproject en het tijdschema voor de geplande heropening?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
Antwoord van mevrouw Élise Willame, schepen, en de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Geachte mevrouw Rigodanzo,
Bedankt voor uw vraag.
Allereerst wil ik u ter informatie meedelen dat het voorontwerp voor het Collin-paviljoen op dinsdag 1 juni van dit jaar aan de Commissie (Onderwijs en IT-Ontwikkeling) is voorgelegd. De architect van het atelier ARCANNE, die in juli 2020 is aangesteld, heeft de plannen gepresenteerd. Wij hebben deze presentatie gekoppeld aan een zeer volledige uitleg van het pedagogisch project van het paviljoen door onze pedagogisch adviseur en de schooldirectrice.
Om uw vragen te beantwoorden: het project bestaat uit de sloop-heropbouw van het COLLIN-paviljoen. Historisch gezien werd het paviljoen gebouwd als bouwkeet tijdens de aanleg van die hele wijk van Oudergem - het Prinsenpark - door de firma Etrimo. De oprichter, de heer Collin, gaf zijn naam aan het paviljoen.
In 1961 werd de keet geschonken aan het gemeentebestuur van Oudergem. Die lokalen zijn sindsdien in gebruik als een uitbreiding van de Blankedelle-school. Zoals u aangeeft, waren er twee kleuterklassen gehuisvest tot 2018, toen het paviljoen werd gesloten.
Destijds bevond de gasmeter zich in een van de twee klaslokalen en was die dus bereikbaar voor de kinderen, en de toiletten en de keuken waren aftands. Het bestaande paviljoen vertoonde grote tekortkomingen wat de veiligheid betreft (elektriciteit, brandpreventie, enz.). Het voldeed niet aan de huidige normen.
Bovendien was het paviljoen zeer energieverslindend. Het was half op een vloerplaat, en half op een geventileerde kruipkelder gebouwd, er was geen isolatie in de muren, het dak of de vloer.
Daarom werd al snel besloten dat een renovatie geen optie was. Een sloop/heropbouw van het paviljoen werd dus aanbevolen. Het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken met hetzelfde bouwprofiel als het bestaande paviljoen, met een sobere, heldere en duidelijke architectuur. Het paviljoen wordt opgetrokken tussen een prominente sokkel (in blauwe hardsteen) en een ruim plat dak dat dienst doet als speelplaats en extra buitenleerruimten. De gevels zullen worden verdeeld tussen grote ramen en oppervlakken bekleed met hout uit het Zoniënwoud (indien mogelijk), om de bestaande gevelbekleding in herinnering te brengen.
Het bestaande paviljoen bevindt zich op het binnenterrein van een huizenblok en is toegankelijk via drie kleine voetpaden vanaf de J.F. Leemanslaan, de J.B. Vandercammenstraat en de L. Vande Woestynestraat. Het bestaande paviljoen werd midden op het perceel geplaatst, zoals een bouwkeet. We hebben besloten om het nieuwe paviljoen op het terrein, in de linkerhoek van het perceel, te verankeren om dit 'drijvende' effect te beperken. De bestaande ingang wordt verplaatst naar de linkerzijgevel, zodat de kinderen in veiligheid zijn van bij de omsluiting van de speelplaats die rond het gebouw ligt. Hierdoor kan ook de ontvangstruimte strategisch worden geplaatst en ontstaat er een grote sluis vóór de twee grote polyvalente zalen.
Het nieuwe paviljoen is verankerd in de linkerhoek van het perceel, via een nieuwe helling voor PBM
die naar het paviljoen leidt.
Het project streeft naar een milieuvriendelijk karakter door te kiezen voor lokale en ecologische materialen. Wij werken in een team met Natura Mater, dat producten van biologische oorsprong, uit de nabije omgeving, en afkomstig uit de circulaire economie promoot.
Het paviljoen zal ook worden uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, efficiënte isolatie en driedubbele beglazing. De verwarmingsketel is een gascondensatieketel en de ventilatie zal van het type C+ zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de lokalen kunnen betreden en verlaten zonder de EPB-strategie te verstoren. Het perceel is al volledig bouwrijp gemaakt (water, gas, elektriciteit, riolering). Er is voorzien in een uitgebreid groendak, een 10.000-liter tank met
opvang van regenwater voor sanitaire voorzieningen en besproeiing van de tuin, waterdoorlatende bestrating voor de recreatiezone en nieuwe inheemse planten. Het ondoordringbare oppervlak van het perceel neemt dus niet toe.
Wat het tijdschema betreft, bevinden wij ons in de fase van de vergunningsaanvragen (ingediend in juni jongstleden) met als doel de vergunning te verkrijgen tegen het eerste kwartaal van 2022 en de opdracht voor de werken te gunnen tegen eind 2022. Het volledige project kan worden gefinancierd door een lening van het BGHGT (Brussels Gewestelijk Financieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën).
De heropening van de site is gepland voor 2025.
Laten we nu even stilstaan bij het onderwijsproject. Terwijl in het oude paviljoen een deel van de kleuterschool was ondergebracht, wordt het nieuwe project een gebouw voor schoolopdrachten dat gericht is op een parcours met wetenschappelijke experimenten, een laboratorium gewijd aan Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM).
De hoofdgedachte is deze onderwerpen zo concreet mogelijk te beleven, de kinderen er zin in te doen krijgen, verbanden te leggen tussen deze vakken om ze invulling te geven. Het spreekt voor zich dat we niet willen azen op competenties die zijn voorbehouden voor het middelbaar of het hoger onderwijs, maar het gaat er gewoon om de kinderen te helpen de wereld van de wetenschap en de wiskunde te ontdekken, hen te interesseren voor ons milieu en de invloeden die wij daarop uitoefenen en kunnen uitoefenen.
Het programma is ontwikkeld in samenwerking met het schoolteam van Blankedelle en werd gesteund door de vzw 'Les jeunesses Scientifiques'. Het zal dagelijks door alle klassen worden gebruikt.
Het programma van het nieuwe paviljoen biedt:
 • Twee grote multifunctionele zalen
 • Een moduleerbare inkom-sas
 • Sanitaire voorzieningen voor jongens meisjes en PBM
 • Een klein kantoor
 • Een technische ruimte
Deze ruimten zijn zo ontworpen dat er makkelijk en veilig ruimte kan worden geboden aan:
 • Een hoek met een educatieve keuken
 • Een hoek met een biologielaboratorium
 • Een expositiehoek
 • Opbergruimte voor jassen en schoenen
 • Een projectiehoek
 • Opbergruimte met onderwijskoffers
 • Een waterhoek
 • Een elektriciteitshoek
 • Ruimte voor wiskunde met specifiek materiaal voor geometrie en afmetingen
 • Opslagruimte voor lopende projecten
 • Een moestuin
Tot slot merken we op dat de denkoefening van de onderwijsteams nog lang niet is voltooid. Nu het project vaststaat en de contouren en mogelijkheden van het gebouw bekend zijn, moet het onderwijzend personeel zijn project verfijnen en anticiperen op zijn behoeften aan uitrusting, om van bij de inhuldiging volledig operationeel te kunnen zijn.
Ik dank u voor uw aandacht.

 

 

 

 

 

 

Zitting van 21.10.2021 - documenten

 
 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

00:00 | -
04:23 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021 - Goedkeuring
04:36 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
04:49 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
05:03 | Goedkeuring van het kandidatuurdossiers voor de projectoproep Duurzame Mobiliteit 2021 van Leefmilieu Brussel - Aankoop, opleiding en delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners en aankoop van drie elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel. Ondertekening van de overeenkomst.
05:34 | Subsidie 2021 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
05:49 | Plaatselijk Preventie-en Buurtplan van de Gemeente Oudergem 2021 : overeenkomst, schuldvordering (voorschot 60 %) en geraamd budget.
06:10 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2020 - Rekening
06:30 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2022 - Begroting
06:41 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2021
07:06 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2020 - Rekening
07:22 | Goedkeuring van de bijdrageverzekeringsovereenkomst nr 243 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering en de betaling van de pensioenbijdragen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst via RSZ evenals de toekenning, het beleid en de betaling van de pensioenen ten laste van hetzelfde Gesolidariseerd Pensioenfonds te verzekeren.
07:58 | Goedkeuring van de pensioenverzekeringsovereenkomst nr 670 tussen Ethias en de Gemeente van Oudergem, die bestemd is om de financiering, het beheer en de betaling van de pensioenen van de mandatarissen en van de pensioenen van de al gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden waarvan de lasten niet gedragen worden door het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de Federale Pensioendienst (pensioenen niet opgenomen) te verzekeren.
08:26 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof" en toevoeging van een artikel 26 bis
08:44 | Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel
08:44 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de salarisherziening voor de gemeenteambtenaren
25:14 | Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne
34:14 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket