Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Zwemmen in de vijver van het Rood Klooster

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
Begin maart vernamen wij dat Leefmilieu Brussel zes locaties heeft aangeduid waar deze zomer in reële omstandigheden getest zal worden of er Brusselse vijvers opengesteld kunnen worden voor zwemmers. Eén van die locaties is een vijver van het Rood Klooster.
Deze testfase moet een aantal zaken duidelijk maken, zoals inschatten hoeveel zwemmers er voor elk van de locaties zouden zijn, wat de impact op het milieu zou zijn (met name op de waterkwaliteit en de mobiliteit in de omgeving) en welke omkaderende regels er vastgesteld dienen te worden (het gebruik van zonnecrème, de toegankelijkheid van de oevers, het aantal redders, ...).
Het lijkt erop dat het Gewest, via Leefmilieu Brussel, gesprekken heeft opgestart met de gemeenten waar de genoemde zwemlocaties zich bevinden.
Vandaar de volgende vragen:
Wat is het standpunt van de gemeente over het openstellen van de vijver van het Rood Klooster voor zwemmers?
Kunt u mij een stand van zaken geven over de besprekingen tussen de gemeente en het Gewest?
Zouden er kosten zijn voor de gemeente?
Hoe zouden de verantwoordelijkheden verdeeld worden tussen de gemeente en het Gewest?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
  • Antwoord van mevrouw de Vos, waarnemend burgemeester
Begin februari hebben wij een e-mail ontvangen, waarin wij op de hoogte werden gebracht van een lopend project "in samenwerking met het BIM en met betrekking tot zwemmen in openlucht op verschillende locaties in het Brussels Gewest", maar verder hebben wij niets (meer) vernomen vóór de berichten in de media. Wij wachten bovendien nog steeds op een officiële aanvraag van het kabinet van de minister.
Na de berichten in de pers heb ik contact opgenomen met de organisatoren en op 11 maart zijn zij hun project komen toelichten.
Het gaat om een project dat al 2 jaar loopt en er is gekomen op vraag van de burgers. Zwemmen in openlucht is een sportieve en sociale activiteit voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Bovendien kan er op dit moment nergens in Brussel in openlucht gezwommen worden.
In een eerste fase werd de waterkwaliteit op verschillende locaties gecontroleerd. Voor 5 locaties bleek die goed genoeg:
Neerpede (Anderlecht), COOVI, Terlinden, Ter Kamerenbos en vijver 3 bij RK.
In een volgende fase zouden er testdagen georganiseerd worden om te bekijken wat de Brusselaar precies zou willen en wat de gevolgen/moeilijkheden/aandachtspunten (mobiliteit, milieu, enz.) zijn.
In RK:
Het zou gaan om 50 zwemmers die zich gratis inschrijven en op hetzelfde moment zouden zwemmen.
In vijver 3 zijn er geen nesten van meerkoeten (drijvende nesten), en er zou gratis "biologische" zonnecrème uitgedeeld worden.
Er zou een ponton van zo'n tien meter geplaatst worden, zodat er ver van de oever in en uit het water gegaan wordt.
Redders, kleedhokjes, vuilnisbakken, toiletten enz. zouden gratis ter beschikking gesteld, geplaatst en weer verwijderd worden.
De vissen in de vijvers zijn voornamelijk karpers (voor hengelsport). Voor de testdagen lijkt alles voorzien (behalve de financiering!)
Wij zijn zeer sceptisch over deze tests en wel om deze redenen:
  1. De organisatoren (pool is cool) lijken er niet zeker van te zijn dat ze op dit moment over de nodige fondsen beschikken
  2. Wat voor zin heeft het om ergens een test te houden als men het project daar niet wil voortzetten of niet over de middelen beschikt?
  3. RK is op het vlak van mobiliteit nu al verzadigd bij goed weer.
  4. Het belangrijkste risico als je de bevolking vertrouwd maakt met het idee dat er in het RK gezwommen kan worden, is dat het risico op wildzwemmen (buiten bovengenoemde zones) toeneemt, in alle vijvers en bij de minste verhoging van de temperatuur, met niet-biologische zonnecrème en andere onvoorspelbare en moeilijk te vermijden neveneffecten... En de kosten daarvoor zouden uiteraard voor de gemeente zijn.
  5. Bovendien zal er de komende jaren veel gewerkt worden in het gebied, wat het project ook niet ten goede komt, los van de bezwaren op het vlak van biodiversiteit en leefmilieu.
  6. Tot slot moeten de actoren binnen het BIM overleg plegen, aangezien de beheerders van de site en de projectleiders niet op dezelfde golflengte zitten.
Kortom, we wachten nog op meer informatie van het BIM.... al een hele tijd.
In de testfase worden er geen kosten in rekening gebracht aan de gemeente. Het is onmogelijk om te weten wat er in de volgende fase zal gebeuren.
De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gemeente en het Gewest is een van de vragen die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gesteld.