IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

DE RAAD,
Gelet op de maatschappelijke statuten van de vzw IRISteam ;
Gelet op de ordonnantie van 13.02.2014 ertoe strekkende binnen de leden die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen ;
Gelet op het brief van 06.04.2021 verzend door IRISteam vzw betreffende de verkiezing van één bestuurder ;
Gezien de oproep tot kandidaatstelling verzonden op 23.04.2021 en de kandidaatstelling van :
  • Mevrouw Lieve Jorens, geboren op 24.10.1979, wonende Charles Brassinelaan 29, 1160 Oudergem
BESLIST
Mevrouw Lieve Jorens als kandidaat bestuurder bij IRISteam vzw aan te wijzen
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan IRISteam vzw en aan de betrokkenen.