Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis

Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Sinds enkele maanden worden we hard getroffen door een ongekende energiecrisis. Deze crisis heeft grote economische gevolgen gehad voor de meeste huishoudens, zelfstandigen en bedrijven in België. Geconfronteerd met deze crisis en de moeilijkheden die zij heeft veroorzaakt, zijn reeds verschillende maatregelen met betrekking tot structurele veranderingen, financiële steun en energiebesparingen genomen en deze zullen, naar wij hopen, in ons land opnieuw worden genomen door alle machtsniveaus om te trachten de catastrofale gevolgen ervan te beperken.
In dit verband zijn onze vragen de volgende:
Over de menselijke gevolgen en de te verlenen bijstand
 • Zijn er in Oudergem recente eerste cijfers beschikbaar over de gevolgen voor de zwaarst getroffenen (beroep op het OCMW, reeds door de gemeente vastgelegde bedragen bijvoorbeeld)?
 • Welke steunmaatregelen zijn en worden in het kader van de weliswaar beperkte bevoegdheden van de gemeente genomen om de inwoners, maar ook de winkels, zelfstandigen en bedrijven van de gemeente te ondersteunen?
 • Hoe denkt u effectief te communiceren naar de verschillende doelgroepen (bv. de vele mensen die nog steeds niet weten dat ze door het OCMW kunnen worden ondersteund)?
 • Welke wegen worden door de gemeenten overwogen om, geconfronteerd met deze bijkomende en noodzakelijke uitgaven, de middelen die in de komende maanden en jaren zullen worden toegekend, vrij te maken?
Over energiebesparende maatregelen
 • Welke initiatieven werden of worden er in Oudergem genomen om het energieverbruik van de infrastructuur te beperken? Hoe zit het met de kerstversiering dit jaar?
 • Aangezien het gemeentelijk niveau het dichtst bij de burgers staat en dus het meest met hen kan communiceren, zijn er voor de burgers en de economische actoren van Oudergem informatie- en bewustmakingscampagnes over energiebesparing gepland? Zo ja, in welke vorm?
 • Heeft de gemeente, naast de bestaande gewestelijke maatregelen, financiële of andere stimulansen of overweegt zij deze in te voeren om de inwoners van Oudergem en de bedrijven en winkels in de gemeente te ondersteunen die willen investeren in de beperking van hun energieverbruik, bijvoorbeeld door werkzaamheden aan hun woning of door over te schakelen op zachte mobiliteit? Zo ja, welke?
Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester
Dames raadsleden,
Dank u voor uw vraag.
Wat de energievraag betreft, herinner ik u eraan dat we al veel doen voor de koopkracht van de mensen in de Auvergne: een niet-limitatieve lijst...
 • de inwoners van audergemois betalen de laagste belastingen en besparen jaarlijks 900 euro in vergelijking met andere gemeenten
 • geen zones met betaald parkeren
 • afschaffing van de terrasbelasting en de trottoirbelasting
 • vrijstelling van bordbelasting voor de eerste 9 m2
 • 1,3 per gezin per dag en cursussen à 50 euro per week inclusief maaltijden en snacks
 • enz...
 • Antwoord van de heer Michel Blampain, Schepen
In de huidige context; gasvoorzieningsvoorwaarden, sterk stijgende energieprijzen, enz.; parallel met de omzendbrief van 7 september 2022 betreffende de energie soberheid van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de gemeente een werkgroep "Energiebesparing" opgericht.
Deze werkgroep werd opgericht om het energieverbruik door te lichten en corrigerende maatregelen voor te stellen die snel kunnen worden uitgevoerd. 
Deze WG beantwoordt aan de voorbeeldfunctie die regionale en lokale overheden in hun gebouwen moeten uitoefenen. Gezien de aanbevelingen voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van niet-residentiële openbare gebouwen, is bovendien een reeks maatregelen voorgesteld door de werkgroep en gevalideerd door het college:
Naast een omvangrijk investeringsprogramma in dakisolatie, zonnepanelen, kozijnvernieuwing, enz., dat wij reeds in gang hebben gezet en volgend jaar zullen voortzetten, hebben wij een aantal snelle maatregelen gepland:
Dit zijn voornamelijk :
 • Maatregelen nemen om het energieverbruik te beperken en te beheersen;
 • Kennis te nemen van de notulen van de vergadering van de WG - Energiebesparing van 6 september 2022;
 • Een gids voor goede praktijken opstellen om de gebruikers van gemeentelijke gebouwen bewuster te maken van het energieverbruik;
 • Neem een reeks maatregelen voor gemeenschappelijke gebouwen:
In het algemeen is het de bedoeling :
 • Radiatoren reinigen ;
 • Verwijder wat voor of op de radiatoren is opgeslagen;
 • Stel de algemene verwarmingstemperatuur van de gebouwen in op :
  • 19° C maximaal tijdens de bezettingsperiode;
  • 16°C gedurende de nacht of wanneer de duur van de leegstand 24 uur of meer en minder dan 48 uur bedraagt;
  • 8°C wanneer de periode van leegstand 48 uur of meer bedraagt, tenzij er een bewezen risico van oppervlaktecondensatie op de koudste muren bestaat.
 • Schakel/ontkoppel elektronische apparaten en gebruik waar mogelijk stekkerdozen met schakelaars;
 • Huishoudelijke apparaten delen (koffiezetapparaten, koelkasten, enz.);
 • Verbied elektrische kachels/radiatoren en nodig mensen uit een deken of een dikke trui mee te nemen.
 • Radiatoren blokkeren om ervoor te zorgen dat de maximale temperatuur van 19°C wordt gehandhaafd
 • Aanpassing van de keteltijden aan de werkelijke bezettingstijden van de gebouwen
Het gaat met name om: scholen, crèches, het gemeenschapscentrum, het sportcentrum van Willegem, het stadion, het rode klooster, het jeugdcentrum, de begraafplaats en het groenplan.
Met betrekking tot de openbare verlichting en de eindejaarsverlichting is gisteren tijdens de conferentie van burgemeesters een akkoord bereikt dat heeft geleid tot 3 belangrijke maatregelen:
Ten eerste, harmonisatie van de openbare verlichting in de 19 gemeenten en 30 minuten vroeger uitschakelen van de wegverlichting. Ten tweede om elke gemeente in staat te stellen de verlichting van openbare gebouwen te ontkoppelen om bepaalde lichten uit te schakelen. Ten slotte de periode voor kerstverlichting (van 8 december tot 8 januari) inkorten en de tijdstippen voor deze verlichting beperken, d.w.z. ze om 23.00 uur doven, behalve tijdens specifieke evenementen zoals het Winterpretfestival.
Voorts heeft de Conferentie van burgemeesters op 28/09, wat de verlichting betreft en in het kader van de huidige energiecrisis, besloten de volgende maatregelen toe te passen:
 • Wijziging van de tijden van het in- en uitschakelen van de openbare verlichting: het 30 minuten vroeger uitschakelen van de openbare verlichting 's morgens en het niet wijzigen van het inschakelen van de verlichting 's avonds;
 • Meer dimmen bij op afstand bediende armaturen: 20% verminderen bij 100% verlichting en 10% verminderen bij andere bereiken;
 • De openingstijden van de eindejaarsverlichting als volgt te wijzigen Periode: van 8/12/2022 tot 08/01/2023, van 17.00 tot 23.00 uur;
Met uitzondering van de verlichting voor de Winterpretdagen en speciale festiviteiten of kerstmarkten (merk op dat in dit geval, voor gemeenten die hun verlichting niet onder controle hebben, het evenement verlichting moet hebben die losgekoppeld is van de openbare verlichting).
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.
Michel BLAMPAIN
 • Antwoord van de heer Jean-Claude Vitoux, voorzitter van het OCMW
Goedenavond raadsleden,
Dank u voor uw vraag.
Zoals u weet, treedt de gemeente via het OCMW reeds op in het kader van de informatie en de administratieve en financiële tussenkomsten voor de begunstigden van het leefloon (onderhandeling over betalingsplannen, toegang tot het statuut van beschermde klant, enz.)
Tijdens de COVID-crisis konden alle inwoners rekenen op de steun van de gemeente.  Nu, met de energiecrisis, kunnen onze burgers opnieuw rekenen op de steun van de gemeente Oudergem en het OCMW indien nodig.
Wij voeren verschillende concrete acties uit:
 1. Met het netwerk Eco-conso nodigen wij de inwoners uit voor een reeks infosessies om hun energieverbruik te optimaliseren. (tips en trucs om minder te verbruiken, kleine klusjes die u gemakkelijk kunt doen om uw factuur te verlagen, gebruik van de officiële vergelijkers, enz.) De sessies worden gehouden in oktober, november en december.
 2. In samenwerking met het OCMW van Oudergem en met de steun van de Gemeentelijke Commissie wordt vanaf oktober een pop-up loket "Energie" geopend in het gemeentehuis. Tijdens de openingsuren ontvangen agenten onze medeburgers om elke situatie te analyseren en hen in alle vertrouwelijkheid te adviseren. (Inzicht in de eigen consumentensituatie, verwijzing naar officiële vergelijkingspunten en zo nodig doorverwijzing naar OCMW-diensten)
 3. Het gemeentelijke gratis nummer 0800/35.179 zal beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Voor de infosessies en bijeenkomsten "Energie" wordt een agenda opgesteld die op de website van de gemeente en het OCMW en in de gemeentekrant wordt gepubliceerd.
Om te reserveren, moet u een afspraak maken ofwel
Tot slot wil ik erop wijzen dat er ook op de sites "Paepedelle", "Idiers" en "Reine Fabiola" een "info"-balie zal worden ingericht om vragen van gemeentewerkers te behandelen die ook in moeilijkheden kunnen verkeren.

 

Zitting van 29.09.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:05 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring
 2. 00:07:08 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:07:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:07:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.
 5. 00:07:38 | Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening
 6. 00:07:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening
 7. 00:07:55 | Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:08:00 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.
 9. 00:08:08 | Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel
 10. 00:08:26 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 €
 11. 00:08:35 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 12. 00:08:45 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"
 13. 00:08:58 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen
 14. 00:09:08 | Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt
 15. 00:09:18 | Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten
 16. 00:09:29 | Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research
 17. 00:09:43 | Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren
 18. 00:10:36 | Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)
 19. 00:10:44 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.
 20. 00:11:04 | Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.
 21. 00:11:13 | Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring
 22. 00:11:26 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 23. 00:11:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat
 24. 00:13:44 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur
 25. 00:24:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht
 26. 00:27:02 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis
 27. 00:42:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar
 28. 00:46:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal
 29. 00:53:35 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem
 30. 00:57:56 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan
 31. 01:02:36 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten