Mondelinge vraag van de Heer Didier Molders (LB) met betrekking tot de bezetting van het gemeentelijke stadion

Mondelinge vraag van de heer Didier Molders (LB) met betrekking tot het gebruik van het gemeentestadion
Mevrouw de schepen van Sport,
Op 13 februari jl. is er een artikel verschenen met betrekking tot de verplaatsing van de match van de kwartfinale van de Beker van België rugby naar het stadion van Watermaal-Bosvoorde.
Het terrein dat bestemd is voor rugby zou niet geschikt zijn voor een dergelijk evenement. Brussels Citizens Rugby had een aanvraag ingediend om terrein 1 te mogen gebruiken, dat voorbehouden is voor de eerste voetbalploeg.
Het is jammer voor de gemeente en voor de rugbyclub dat dit mooie evenement niet in ons stadion kan plaatsvinden.
Bijgevolg,
  • kunt u uitleggen waarom geen toelating gegeven werd voor het gebruik van terrein 1?
  • werkt de gemeente aan oplossingen om het rugbyterrein aan te passen aan het huidige gebruik?
Ik dank u voor uw antwoord.
Didier Molders
Groepsverantwoordelijke LB
  • Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Mijnheer het gemeenteraadslid,
Bedankt voor uw vraag.
De ontgoocheling van de rugbyclub en van de supporters, waaronder ikzelf, is begrijpelijk en geheel normaal gelet op de sportprestaties waarvan sprake.
U haalde zelf reeds aan dat terrein nr. 1 (T1) is voorbehouden voor voetbal, net zoals terrein nr. 3 (T3) voor rugby is bestemd. Het gebruik van de terreinen verschilt dus naargelang er voetbal of rugby wordt beoefend. Er is een overeenkomst ondertekend tussen de gemeente en de RUA (eerste voetbalploeg) waarbij het gebruik van gezegd terrein aan hen voorbehouden is. Ongeacht het belang van de wedstrijd is het niet wenselijk om het risico te nemen dat T1 nog meer schade oploopt (wat reeds het geval is als gevolg van de huidige weersomstandigheden (sneeuw, vorst, enz.)) en dat de eerste voetbalploeg, waarvoor de gemeente zoals ik al zei bepaalde verbintenissen is aangegaan, daardoor de rest van het seizoen grote hinder zou ondervinden. Het staat buiten kijf dat T3 niet geschikt is voor een dergelijk evenement. Daarom leek een verplaatsing ons de beste oplossing. Hoeveel kleinere clubs verhuizen niet voor een bepaalde wedstrijd om tegen een grote ploeg te spelen tijdens een bekerwedstrijd? Dat gebeurt vaker. We benadrukken bovendien dat een evenement dat meer dan 500 personen ontvangt op een gesloten site, bijzondere maatregelen vereist, met betrokkenheid van onze politiediensten, gemeentelijke preventiediensten, mobiliteitsdiensten en sportdiensten. Wettelijk zijn ook een beoordelingsfiche en een interventie- en noodplan vereist. Naast het feit dat het te laat was om dit alles rond te krijgen vanwege de krappe termijnen, ben ik de mening toegedaan dat onze infrastructuren en T1 niet echt geschikter zijn voor dergelijke evenementen dan T3 zonder de plaatsing van mobiele infrastructuren om het verwachte aantal bezoekers aan te kunnen (bar, toiletten, enz.). Deze keer moesten we dit onder ogen zien en aanvaarden om elders te spelen. Wat T3 betreft, moeten de investeringen verdergezet worden wanneer de werken met betrekking tot de hangars van de Wegendienst voltooid zijn. Het terrein moet volledig beantwoorden aan de normen die gelden voor wedstrijden van 2de afdeling. Indien nodig zullen de nodige werken gepland moeten worden. Het klopt dat het onderhoud van T3 wegens het huidige gebruik ervan bijzondere aandacht vraagt. Er zal contact opgenomen worden met de diensten om te bekijken wat verbeterd kan worden. Ook de haalbaarheid van de plaatsing van tribunes zal onderzocht worden met het oog op het indienen van een subsidieaanvraag. De rugbyclub telt 250 leden. Dat is op zich positief maar maant ook aan tot voorzichtigheid. De infrastructuren die gebruikt worden voor rugby lenen zich niet tot verdere uitbreiding. Om de capaciteit ervan te verhogen, moet eventueel een omvorming tot kunstterrein overwogen worden. Iedere infrastructuur kampt met capaciteitsbeperkingen, en die beïnvloeden de mogelijke groei van de club. Er moet ook opgemerkt worden dat de gemeente op haar grondgebied ook andere infrastructuren telt waarover zij geen zeggenschap heeft. ADEPS is er een van. Misschien situeert zich daar een mogelijke oplossing?