Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de operatie "Plaisir d'Apprendre"

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft een oproep gedaan aan de gemeenten in Wallonië en Brussel om deze zomer schoolremediëring te organiseren (La Libre van 21 mei 2021). Het doel van de operatie "Plaisir d'Apprendre" is om aan leerlingen van het 6de lager tot het 5de middelbaar, over alle netten heen, een week schoolondersteuning te bieden in combinatie met culturele of sportactiviteiten.
Elke deelnemende gemeente krijgt een budget van € 125 per leerling die op haar grondgebied woont en in de betrokken onderwijsniveaus is ingeschreven.
Het geld is bestemd voor de aanwerving van studenten en vrijwilligers, de inschakeling van onderwijsondersteunende verenigingen en/of de dekking van de kosten van de culturele en sportactiviteiten.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de werving van personeel en de publiciteit voor hun programma.
De gemeenten hadden tot 18 juni de tijd om op de oproep te reageren.
Onze vragen zijn de volgende:
  • Zal de gemeente Oudergem deze zomer deelnemen aan de operatie "Plaisir d'Apprendre"?
  • Zo ja, heeft u blijken van belangstelling ontvangen vanwege scholen en/of ouders? Weet u al om hoeveel scholen/hoeveel leerlingen het zou kunnen gaan?
  • Indien niet, waarom?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Molders, schepen:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
Bedankt voor uw vraag.
De gemeente Oudergem heeft niet gewacht op een oproep voor projecten inzake schoolondersteuning, de strijd tegen schooluitval en sociale uitsluiting. Sinds vele jaren organiseren onze twee structuren, i.e. de dienst EsPAS en de cel Cempa, opvolging tijdens het schooljaar en de schoolvakanties.
Tijdens het schooljaar verwelkomen de huiswerkscholen leerlingen van het basis- en/of secundair onderwijs uit alle netten en bieden ze geïndividualiseerde bijlessen aan. De schoolbemiddeling beantwoordt vragen in verband met de oriëntatie op school en de dienst EsPAS Ricochet verwelkomt leerlingen van het basis- en secundair onderwijs die zich in een situatie van tijdelijke of definitieve uitsluiting bevinden. De opvoeders en animatoren van de cel Cempa bieden individuele opvolging volgens de vraag van de jongeren en volwassenen en organiseren projecten met als doel hun autonomie te bevorderen, het gevoel van eigenwaarde te versterken en hun vertrouwen in zichzelf en in anderen te vergroten.
De dienst EsPAS en de cel Cempa organiseren samen al jaren, tijdens de schoolvakanties, stages voor schoolversterking en -ondersteuning evenals sociaal-culturele activiteiten.
We hebben begin juni kennis gekregen van de operatie "Plaisir d'Apprendre", i.e. een oproep vanwege de Federatie Wallonië-Brussel. Ondanks de uiterst korte termijnen hebben we gereageerd op deze oproep tot het indienen van projecten. Daarbij is het belangrijk om te weten dat de hele programmering van de zomeranimaties van onze animatoren/opvoeders reeds was afgerond.  Desondanks hebben de teams zich gemobiliseerd om vóór het verstrijken van de termijn te reageren op de oproep tot het indienen van projecten. Vandaag is alles klaar om dit project te verwezenlijken. Momenteel wachten we op het akkoord van de Federatie Wallonië-Brussel.
Deze stage komt boven op wat we al enkele jaren organiseren voor de jonge inwoners van Oudergem.
Van 12 tot en met 16 juli zal een stage van een week worden georganiseerd voor een dertigtal jongeren die het moeilijk hebben op school. Tijdens de voormiddag zullen de leerlingen worden begeleid door een ambtenaar van de regeling "Espace d'action scolaire" van de preventiedienst, i.e. de huiswerkschool, en door twee studenten van de universiteiten of hogescholen of hogescholen voor kunstonderwijs; zij zullen kinderen vanaf het vijfde leerjaar van de lagere school tot het vijfde leerjaar van de middelbare school helpen, zonder enig onderscheid inzake onderwijsnet. In de namiddag zullen de opvoeders en animatoren van de educatieve cel van het Preventiehuis culturele en sportactiviteiten organiseren.
Het is nog te vroeg om de belangstelling van scholen en ouders te beoordelen.