Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen

Geachte heer voorzitter,
Geachte heer burgemeester,
Waarde collega's,
Onlangs werd het probleem in verband met de onveiligheid van vrouwen in cafés onder de aandacht gebracht door onthullingen over seksuele aanrandingen in bepaalde etablissementen in de begraafplaatswijk in Elsene.
Uit de getuigenissen die werden verzameld blijkt dat het hier helaas niet om alleenstaande incidenten gaat en dat heel wat cafés, in Elsene en elders, gewoon niet ingericht of georganiseerd zijn met oog voor de veiligheid van de vrouwen die er komen.
Vandaar onze volgende vragen:
  • Werd de huidige toestand in de cafés in Oudergem geëvalueerd?
  • Bent u op de hoogte van incidenten waarbij geweld werd gebruikt tegen vrouwen in of rond cafés in de gemeente?
  • Is de gemeente Oudergem van plan om, zoals de burgemeester van Elsene na de gebeurtenissen in zijn gemeente heeft aangekondigd, de gevaren in kaart te brengen waarmee vrouwen 's avonds in het uitgaansleven worden geconfronteerd?
  • Zo ja, zal de horecasector in dat verband geraadpleegd worden en betrokken worden bij het bepalen van een reeks maatregelen om alle etablissementen "vrouwvriendelijk" te maken?
Met dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
De gemeente Oudergem en de politiezone houden nauwlettend toezicht op alle incidenten die zich in de openbare of private ruimte voordoen en die betrekking hebben op de fysieke integriteit van vrouwen.
Elk zedenincident dat bij ons wordt gemeld, wordt onderzocht om ervoor te zorgen dat daar de juiste opvolging aan wordt gegeven (gerechtelijk, slachtofferhulp, follow-up).
De politiezone en ikzelf zijn echter niet op de hoogte van gelijkaardige incidenten in de gemeente Oudergem. Het uitgaansleven in onze gemeente is echter niet te vergelijken met dat in de begraafplaatswijk in Elsene of in het stadscentrum.
We blijven uiteraard alert voor alle informatie over dit soort meldingen, ook op sociale netwerken.
Ik verwijs ook naar het debat dat we op 20 februari 2020 in de raad hebben gevoerd, toen we unaniem de motie tegen geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen hebben goedgekeurd. Een van de beslissingen die toen werden genomen, betrof de oprichting van een werkgroep die tijdens deze zittingsperiode een concreet actieplan zal uitvoeren, afhankelijk van de beschikbare personele en financiële middelen. Die werkgroep zal de samenwerking van de gemeente met alle partners uit de openbare en privésector en het maatschappelijke middenveld mogelijk maken, om een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen in alle facetten van het leven op haar grondgebied te bevorderen en om alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden. De werkgroep kan in het jaarverslag van het bestuur, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd tijdens de voorstelling van de begroting, concrete en meetbare acties opnemen op het vlak van genderbudgetting, maar ook op het vlak van stedenbouw, aangepaste openbare verlichting, de strijd tegen intimidatie en seksueel geweld in de openbare ruimte en in sportkringen, voor de bewustmaking en opleiding van agenten en meer bepaald wijkagenten omtrent alle tekenen van geweld tegen vrouwen, bewustmakingsacties bij onze jongste doelgroepen (in scholen, jeugdhuizen, sportclubs enz.), via de ondersteuning van structuren en verenigingen die vrouwenrechten verdedigen enz.
Deze werkgroep zal op 30 november 2021 bijeenkomen op initiatief van de schepen van Gelijke Kansen.

 

Zitting van 25.11.2021 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

00:00    -
00:37 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021 - Goedkeuring
00:46 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
01:02 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
01:18 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.12.2021 - Stemming over alle agendapunten
01:39 | Overeenkomst voor het gebruik van de LRA (lokale registratieapplicatie)
01:58 | Reglement betreffende het Telewerk charter
02:11 | Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in de tuin van de parochiekerk van Sint-Anna
02:39 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring
02:59 | Subsidie aan Groupe One vzw voor gratis fietsleveringen voor lokale handelaars
03:15 | Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden
03:30 | Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging
03:45 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022
04:03 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2021
04:15 | Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2021
04:31 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 4 - dienstjaar 2021
04:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begrotingwijziging n°1
04:58 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:05 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Rekening
05:16 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:38 | Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's en in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E, door de toekenning van pensioensteun en door de verhoging van de maaltijdschequen
06:14 | Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”
06:35 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - eerste en tweede kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 155.325,00 €
07:01 | Motie betreffende het eenrichtingsverkeer van de Fraiteurbrug
28:01 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen
39:00 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwproject « Côté Colline »
59:17 | Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Inschrijving gemeetelijke kinderopvangplaatsennetwerk