Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het dragen van een mondmasker door het gemeentepersoneel

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
We hebben van verschillende inwoners van de gemeente vernomen en persoonlijk ervaren dat het personeel aan de loketten van het gemeentehuis tijdens deze epidemie geen mondmasker draagt.
Hoewel zij door plexiglas van het publiek zijn afgeschermd, staan zij toch met elkaar in contact en bij hun onderlinge contacten kan de fysieke afstand niet altijd in acht worden genomen.
Het lijkt ons dat het bestuur het voorbeeld moet geven wat betreft het naleven van de beschermingsmaatregelen en dat er dus ook een mondmasker op de werkplek moet worden gedragen, zeker bij het personeel dat in contact staat met het publiek.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Kunt u bevestigen dat het personeel aan de gemeenteloketten geen mondmasker draagt?
  2. Is dit een beslissing van het gemeentebestuur?
  3. Zo ja, wat zijn de redenen voor die beslissing?
  4. Vindt u dat een dergelijke tolerantie in de huidige gezondheidssituatie gerechtvaardigd is?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester:
Geachte mevrouw gemeenteraadslid,
Geachte heer gemeenteraadslid,
Ik stel vast dat nog maar eens een post op de sociale netwerken zodanig werd opgeschroefd dat die nu als mondelinge vraag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het kan soms interessant zijn om, alvorens een vraag te stellen, na te gaan welke regels de bevoegde autoriteiten daaromtrent hebben vastgesteld. Ik herinner eraan dat we ook al twee keer hebben gecommuniceerd over alle maatregelen die het gemeentebestuur tijdens deze pandemie neemt, waarbij ook in een apart hoofdstuk goed wordt beschreven welke regels het gemeentepersoneel moet volgen.
Het gemeentebestuur van Oudergem houdt zich volledig aan de ministeriële besluiten van de hogere federale overheden met betrekking tot de door u aan de orde gestelde kwestie.
Zo vermelden de maatregelen die de FOD Werkgelegenheid aanbeveelt in de meest recente versie van 14 december 2020 van de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (blz. 29-30) het dragen van een mondmasker op kantoor niet als belangrijkste of als eerste maatregel. Die maatregelen schrijven trouwens niet voor dat de werkgever het dragen van een mondmasker te allen tijde verplicht moet maken.
In de eerste plaats worden reinigingsmaatregelen (p. 17) en ventilatiemaatregelen (p. 19) aanbevolen, evenals organisatorische maatregelen zoals het vermijden van liften (p. 25) en het organiseren van een beurtrolsysteem voor het gebruik van de kleedkamers (p. 27).
Er is in de gids ook sprake van afstandsmaatregelen door de verschillende werkplekken op voldoende afstand van elkaar in te richten en, wanneer dit niet mogelijk is, door plexiglas tussen de bureaus te plaatsen. Binnen het bestuur hebben we, zelfs wanneer er voldoende afstand kan worden gehouden, overal plexiglas aangebracht om de werkplekken van elkaar te scheiden wanneer de bureaus één eiland vormen.
Het dragen van een mondmasker is noodzakelijk wanneer deze maatregelen niet voldoende zijn of wanneer er een occasioneel risico op nauw contact bestaat. Daarom moet binnen het bestuur elke medewerker een mondmasker dragen wanneer die zijn of haar werkplek verlaat en zich in de gangen of tussen de verdiepingen verplaatst. Het dragen van het mondmasker is dus niet op elk moment verplicht.
In de gids wordt aangedrongen op ventilatiemaatregelen, afstand houden, het installeren van plexiglas en zo nodig het verkleinen van de teams door middel van een beurtrol, waarbij vaak wordt gepreciseerd dat het dragen van een mondmasker niet betekent dat deze maatregelen niet moeten worden nageleefd en dat het dragen van een mondmasker niet volstaat als deze maatregelen niet worden toegepast.
Wat meer bepaald het personeel aan de gemeenteloketten betreft, werd beslist dat de medewerkers van de verschillende diensten een mondmasker dragen wanneer fysieke afstand niet mogelijk is en er geen fysieke barrières van plexiglas zijn.
De bureaus van het personeel van de dienst Bevolking, want dat is het personeel waarop uw vraag doelt, werden zo ingericht dat er afstand kan worden gehouden wanneer de medewerkers aan hun bureau zitten. Daarom dragen de medewerkers geen mondmasker wanneer ze aan hun computer zitten. Bij contacten met het publiek zorgen de balie, het plexiglas en de werktafels ervoor dat er voldoende afstand kan worden gehouden zodat de socialdistancing volledig wordt nageleefd en nog wordt versterkt dankzij de fysieke barrière. Wanneer de medewerkers naar een andere dienst of in de gangen wandelen, dragen ze een mondmasker.
Het is dus niet zo dat de gemeente Oudergem dit ten aanzien van haar medewerkers zou "tolereren", vermits alle regels die door de experten en de federale overheden worden opgelegd, effectief worden nageleefd. Als u vindt dat de maatregelen op de werkplek moeten worden herzien, nodig ik u uit om uw opmerkingen voor te leggen aan de ministers van uw partij in de federale regering, zodat zij dit opnieuw kunnen bekijken. De gemeente Oudergem zal ook die nieuwe beslissingen die eventueel zouden worden genomen correct naleven.