Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de herziening van het concept van het gemeentelijk informatieblad

Mijnheer de voorzitter van de raad, geachte collega's,
In de algemene beleidsverklaring lezen we dat het concept van het gemeentelijk informatieblad " De Oudergemnaar" "grondig zal worden herzien met het oog op meer openheid en transparantie, in samenwerking met iedereen die een hart voor Oudergem heeft".
Kunt u toelichten welke bedoelingen u heeft met het gemeentelijk informatieblad?
Betekent de openheid waarover u het heeft dat het blad voortaan, zoals bepaald door de ordonnantie van 27 februari 2014 die een lid 6 [1] invoegde in artikel 112 van de nieuwe gemeentewet, wordt opengesteld voor de meningen van de oppositie?
We hebben immers vastgesteld dat de schepenen voortaan bij naam worden genoemd in De Oudergemnaar. Op die manier is het gemeentelijk informatieblad voortaan verplicht zijn kolommen open te stellen voor de oppositie. Waarom is dit tot op vandaag nog steeds niet uitgevoerd?
Welke handelwijze bent u zinnens te organiseren voor de oppositiepartijen en voor de burgers die hun mening kenbaar wensen te maken via het gemeentelijk informatieblad?
Over welke controle beschikken de auteurs wat betreft de naleving van hun vrije meningsuiting op het ogenblik van publicatie van de teksten?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Het klopt dat het de bedoeling is om het concept van het gemeentelijk informatieblad bij te sturen en de pagina's open te stellen voor de partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd.
Het januarinummer is een nummer van begin van legislatuur waarvoor we nog niet de tijd hadden een nieuw reglement aan te nemen. Overigens konden we niet overwegen de legislatuur te beginnen zonder de nieuwe ploeg voor te stellen en daarbij ook hun namen te vermelden. In een streven naar coherentie hebben we het principe uitgebreid om de namen opnieuw te vermelden bij alle artikelen in dit nummer.
Er wordt momenteel een nieuw reglement opgesteld en ik geloof dat er een datum is vastgesteld waarop jullie dit reglement kunnen bespreken.

[1] Indien de gemeenteraad beslist een gemeentelijk informatieblad op papier of in elektronisch formaat te verspreiden waarin de leden van het college mededelingen kunnen doen met betrekking tot de uitoefening van hun ambt, wordt in elke uitgave van dat blad ruimte voorbehouden om aan de democratische politieke lijsten of fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad maar geen deel uitmaken van de gemeentelijke meerderheid de mogelijkheid te bieden zich uit te drukken . De toepassingsmodaliteiten van deze bepaling moeten worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad of in een aparte gemeentelijke verordening (ordonnantie 27.2.2014, B.S. 2.4.2014)].