Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de Groene Wandeling

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Op 14 juli heeft het College nota genomen van de beslissing van de burgemeester, waarin die zijn wens bevestigt voor "een herkwalificatie van de Groene Wandeling als voetgangerszone waarin fietsers tijdens de week worden toegelaten met snelheidsbeperking en tijdens het weekend en op feestdagen niet worden toegelaten".
Vandaar de volgende vragen:
 • Waarom zo'n strenge maatregel tijdens het weekend?
 • Wat is het doel van deze maatregel? 
 • Is deze beslissing het gevolg van incidenten?
 • Wat is het veilige alternatief voor fietsers?
 • Hoeveel mensen gebruiken de Groene Wandeling
  • Te voet
  • Met de fiets?
 • Wat zijn de regels met betrekking tot het gebruik van de Groene Wandeling door dieren en hun respect voor de netheid?
Hartelijk dank.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
 • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
Uw vragen staan mij toe om het standpunt van de gemeente over de toekomst van de Groene Wandeling te verduidelijken. Ter herinnering, het beheer van de Groene Wandeling is in handen van Leefmilieu Brussel en niet van de gemeente.
Al maanden krijg ik bijna dagelijks e-mails van inwoners van Oudergem over de snelheid van fietsers op de Groene Wandeling en het daaraan verbonden gevaar. Door de toename van het aantal fietsers de afgelopen jaren gaan de twee functies (voetgangers en "snelle mobiliteit") steeds moeilijker hand in hand. De snelheid van fietsers brengt de veiligheid immers in het gedrang en dat zal mettertijd alleen maar erger worden.
Met de Groene Wandeling wilde de overheid een promenade creëren waar iedereen op een aangename en veilige manier van kan gebruikmaken. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen met respect voor elkaar van de Groene Wandeling kan genieten.
Leefmilieu Brussel denkt er net zo over, en samen met hen hebben wij al geprobeerd om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Desondanks blijven enkelingen volharden in de boosheid.
En dus moeten we de knoop doorhakken over "welke filosofie" we de komende jaren voor deze ruimte willen. Het standpunt van de gemeente is duidelijk: de Groene Wandeling is er niet alleen voor fietsers. In het midden van de Vorstlaan bestaat er trouwens al een van het autoverkeer gescheiden fietspad. Ik geef toe dat die wel verbreed en vernieuwd kan worden. De oversteekplaatsen op de kruispunten zouden ook beveiligd moeten worden. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de Brusselse minister van Mobiliteit.
Ter herinnering: tijdens de lockdown was het minister Alain Maron die de burgemeester vroeg om een besluit uit te vaardigen om fietsers te weren van de Groene Wandeling en zo een overrompeling te vermijden en te garanderen dat de afstandsregels nageleefd konden worden.
Na de lockdown werd dit verbod opgeheven, maar de problemen van het gemengde gebruik zijn nog niet van de baan, ondanks verschillende ontmoetingen tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel.
Daarom heb ik minister Maron eind mei geschreven om hem te wijzen op de noodzaak aan snelle en duurzame oplossingen om mogelijke ongelukken in de toekomst te vermijden.
In zijn antwoord vertelde hij me dat hij snel wou overgaan tot een juridische analyse van de status van de promenade om de mogelijke beperkingen en sancties te bepalen, tegen eind juni een nieuwe sensibiliseringscampagne wou lanceren waarin fietsers wordt gevraagd om hun snelheid te matigen en voetgangers te respecteren, en een studie wou naar de fysieke aanpassingen die nodig zijn voor een respectvol gedeeld gebruik van de promenade.
We moeten echter vaststellen dat deze drie punten op dit moment nog niet zijn gerealiseerd, en dat betreur ik. Bovendien heb ik onlangs vernomen dat er op het kabinet van de minister samen met de fietsersverenigingen is vergaderd over de toekomst van de Groene Wandeling, zonder dat de gemeente was uitgenodigd. Dat kan dus niet!
Er zijn oplossingen. Een indeling als voetgangerszone zou leiden tot een snelheidsbeperking zoals in andere voetgangerszones, een aanpassing van de infrastructuur, een verplichting om voet aan grond te zetten op smallere voetgangers- en fietsersbruggen, sancties die wachters van Leefmilieu Brussel kunnen opleggen en zelfs een verbreding van de promenade.
Een fietsverbod op de Groene Wandeling is een laatste toevlucht, als er geen andere oplossingen gevonden worden. Ik hoop echt dat het zover niet komt en juich een groter gebruik van de fiets in de stad toe. Maar als het Gewest zijn verantwoordelijkheid niet neemt, moeten we dan wachten op een ernstig ongeval alvorens in te grijpen? Ik stel u de vraag.