Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de hittegolfregeling voor 2020

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Eind juli kondigde de gemeente aan dat ze haar hittegolfplan had gereactiveerd, rekening houdend met de bijzondere gezondheidssituatie. De gemeente kondigde aan dat ze telefonische permanentie en twee "koele" ruimtes ter beschikking stelde van de Oudegemnaars. Bovendien gaf de gemeente in haar externe communicatie aan dat naar alle Oudegemnaars ouder dan 80 jaar een brief werd gestuurd met uitleg over de regeling.
Vandaar de volgende vragen:
  • Kunt u om te beginnen bevestigen dat er wel degelijk een brief is gestuurd naar alle Oudegemnaars ouder dan 80, in tegenstelling tot vorig jaar?
  • Waarom enkel 80-plussers? Op basis van welke lijst?
  • Kunt u vertellen hoeveel mensen hebben gebruikgemaakt van de telefonische permanentie en om wat voor soort gesprekken het ging?
  • Kunt u vertellen hoeveel mensen de koele ruimtes hebben opgezocht?
Bedankt voor uw antwoorden.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Jeaninne Crucifix, schepen
Geachte dames en heren raadsleden,
Naar aanleiding van uw vraag over de hittegolfregeling voor 2020 wil ik antwoorden op de vragen en ook anticiperen op de procedure voor volgend jaar.
Deze regeling is belangrijk voor onze bevolking, net als het "winterplan".
Uw eerste vraag:
  1. Kunt u om te beginnen bevestigen dat er wel degelijk een brief is gestuurd naar alle Oudegemnaars ouder dan 80, in tegenstelling tot vorig jaar?
Op 16 juni 2020 werd er een brief gestuurd. Hij werd naar meer dan 1.700 mensen ouder dan 80 jaar gestuurd.
De adressen hebben we opgevraagd bij de dienst Bevolking.
In de brief werd de inwoners van Oudergem gevraagd om de goede reflex te hebben tijdens de hittegolf.
Dat de situatie uitzonderlijker was dan het jaar voordien had een reden: in juli en augustus voerden we oorlog op twee fronten, tegen de hittegolf en tegen COVID. Wij achtten het nuttig om onze kwetsbaarste inwoners rechtstreeks te informeren over een regeling die we het jaar voordien al hadden opgezet, namelijk het onthaal in zaal "Les Paradisiers" en rechtstreeks contact via het contactnummer van het Huis van Preventie en Solidariteit. Door de coronacrisis bestond het risico dat ouderen ervan zouden afzien om buiten te komen en even verkoeling te zoeken in de ruimtes van Les Paradisiers en La Houlette. Wij achtten het nuttig om hen er per post van op de hoogte te brengen dat de regeling zou blijven bestaan, waar dit vroeger enkel via de Oudergemnaar en de website van de gemeente gebeurde.
De Dienst voor Thuiszorg en de sociale coördinatie van de gemeente Oudergem hebben samengewerkt om van deze operatie een succes te maken.
  1. Waarom enkel 80-plussers? Op basis van welke lijst?
We richtten ons tot de 80-plussers, omdat zij de kwetsbaarste groep vormen en niet altijd weten waar ze terechtkunnen.
De lijst kregen we van de dienst Bevolking.
  1. Kunt u vertellen hoeveel mensen hebben gebruikgemaakt van de telefonische permanentie en om wat voor soort gesprekken het ging? Kunt u vertellen hoeveel mensen de koele ruimtes hebben opgezocht?
Het OCMW heeft contact opgenomen met 87 personen (ouderen, al dan niet alleenstaanden), van wie velen zich niet bereid toonden om naar de lokalen te gaan die hen ter beschikking werden gesteld (om verschillende redenen, zoals: beperkte mobiliteit, onvermogen om zich alleen te verplaatsen zonder hulp van derden, om andere redenen die niet duidelijk zijn). Enkele gecontacteerde inwoners zeiden dat ze de taxivouchers die ze van de gemeente Oudergem hadden gekregen, hadden gebruikt voor verplaatsingen om boodschappen te doen (water, drank, enz.).
Naast de twintigtal mensen die na deze communicatie-actie naar de twee bovengenoemde locaties zijn gekomen, hebben ook mensen op basis van mond-tot-mondreclame en "stamgasten" die er komen eten gebruikgemaakt van deze ontspanningsruimtes.
Samen vormden de gecontacteerde personen en de vaste bezoekers van de locaties een groep van meer dan honderd mensen (die regelmatig of af en toe kwamen).
Tot slot dient onderstreept te worden dat het nummer in de brief het mogelijk maakte om dossiers over te dragen aan de DTZ (Diensten voor Thuiszorg), terwijl een vraag om ondersteuning anders maar af en toe gebeurt.
  1. Kunt u vertellen hoeveel mensen de koele ruimtes hebben opgezocht?
Wat de tussenkomst van het OCMW betreft, stond het personeel van de DTZ in voor het beheer van de lokalen in Les Paradisiers en La Houlette. Die waren tijdens de hittegolf elke namiddag geopend tot 16u30 en beschikten over koelsystemen en gekoelde dranken.
Van die lokalen werd elke dag door een tiental personen gebruikgemaakt. Er waren er die iets aten en in de namiddag bleven, anderen kwamen rond 13u aan en bleven tot het einde.
Er dient gezegd dat Les Paradisiers iets minder succes had. Er waren 3 personen die elke dag van de hittegolf kwamen, één mevrouw is twee keer gekomen om verkoeling te zoeken.
Dankzij de koelte van de ruimtes konden de seniorenactiviteiten zowel op maandag als op donderdag plaatsvinden en konden veel senioren hun isolement doorbreken. De activiteiten werden weliswaar hervat met respect van de afstandsregels.