Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Oekraïne

Mijnheer de voorzitter,

Geachte mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen, geachte collega's,

Tijdens de gemeenteraden van de afgelopen maanden hebben verschillende van mijn collega's vragen aan het college gesteld over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het conflict zal voortduren en wij moeten ons, meer dan 100 dagen na het begin van de invasie van Oekraïne door de Russische strijdkrachten, zorgen blijven maken over de mensen die deze oorlog ontvluchten.

In het verlengde van deze voorgaande vragen, hebben wij de volgende vragen: heeft de gemeente specifieke steun aangeboden aan de families die vluchtelingen opvangen?

Hoe zit het met de mogelijkheid om op gewestelijk en/of gemeentelijk niveau huisvesting te creëren om deze gezinnen te ontlasten?

Een grote meerderheid van de vluchtelingen zijn kinderen, kunnen wij een cijfer plakken op het aantal Oekraïense kinderen in de gemeentelijke scholen en welke specifieke opvang wordt geboden?

Hoe zit het met het aanbod van kampen voor kinderen en cursussen Frans voor ouders tijdens de zomer? Alvast bedankt voor uw aandacht.

François Lebovy en Christian Grétry

Gemeenteraadsleden Ecolo-Groen

Antwoord van mevrouw Élise Willame, schepen:

Een grote meerderheid van de vluchtelingen zijn kinderen, kunnen wij een cijfer plakken op het aantal Oekraïense kinderen in de gemeentelijke scholen en welke specifieke opvang wordt geboden?

Tot nu toe zijn 18 Oekraïense vluchtelingenkinderen (8 in de kleuterschool en 10 in de lagere school) ingeschreven in onze gemeentelijke scholen.

In het algemeen zijn de onderwijsteams van mening dat de kinderen zich vrij goed integreren in de klassen en vooruitgang boeken bij het leren, waarbij de verwachtingen uiteraard verschillen of het nu gaat om wiskunde (waar de Oekraïense kinderen zonder al te veel problemen volgen) of om Frans (waar de doelstellingen noodzakelijkerwijs verschillen van die van de rest van de klas). In enkele zeldzame gevallen lijkt de integratie ingewikkelder en is het soms nodig van klas te veranderen om het kind in staat te stellen in zijn eigen tempo vooruitgang te boeken (dit was bijvoorbeeld het geval met een jonge leerling uit de eerste klas die heftig reageerde en niet naar school wou of leren, en die, nadat hij in de derde kleuterklas was geplaatst, zich wel kon integreren en opnieuw blij en leergierig werd).

Kinderen op de lagere school kunnen gebruik maken van een aantal geïndividualiseerde programma's waarmee ze bepaalde basisvaardigheden van het Frans kunnen verwerven. Daarom hebben wij uren vrijgemaakt voor ondersteuning door een leerkracht via remediëring of lessen Frans als Leertaal (FLA, Français Langue de l’Apprentissage) en, voor één van onze scholen, door een oudervrijwilliger.

Al onze scholen hebben oproepen tot solidariteit gedaan, zowel voor de kinderen van SAMU SOCIAL als voor de Oekraïense kinderen, en een van hen wilde een ontbijt organiseren voor de gezinnen van de Oekraïense kinderen om het contact en de ondersteuning van deze gezinnen te bevorderen.

Bovendien hebben we in sommige van onze lagere klassen kinderen die Oekraïens of Russisch spreken, wat de communicatie veel gemakkelijker maakt, en zij zijn graag bereid om waardevol vertaalwerk te doen wanneer dat nodig is.

Over het algemeen zijn onze teams extra vindingrijk en creatief en hebben zij visuele hulpmiddelen, pictogrammen en tips ontwikkeld om met deze kinderen en hun gezinnen te communiceren.

Ook het contact tussen de gastgezinnen en de school vergemakkelijkt de communicatie aanzienlijk.

In het kader van de opvang van deze kinderen in de scholen heeft onze organiserende macht de gelegenheid gehad een DASPA-klas (Dispositif d'accompagnement des élèves primo-arrivant, begeleiding voor de leerlingen van nieuwkomers) te openen. Dit instrument kan worden geactiveerd wanneer een school minstens 8 leerlingen van nieuwkomers telt en 12 door de Federatie Wallonië-Brussel gesubsidieerde periodes toelaat.

Wij hebben ervoor gekozen dit soort instrument niet te gebruiken. Enerzijds omdat deze 12 perioden niet naar wens kunnen worden opgesplitst; de school zou dus verplicht zijn kinderen van verschillende leeftijden met heel uiteenlopende behoeften bij elkaar te zetten (het gaat om kinderen van 3 tot 12 jaar). Anderzijds omdat wij geloven in de positieve invloed van immersie; alleen zijn in een klas met Franssprekende kinderen is een bijzonder efficiënte bron om te leren en gemotiveerd te zijn.

Daarom hebben wij er bewust voor gekozen onze klassen te houden zoals ze zijn en tegelijkertijd deze kinderen een nuttige pedagogische ondersteuning te bieden via onze taakleerkrachten en FLA-docenten, maar ook geïndividualiseerde psychologische ondersteuning via Laurence, onze preventiemedewerker pesten en zichtbaar en onzichtbaar geweld.

De feedback die we uit het veld krijgen, is overwegend zeer positief, zowel van onze teams als van de gezinnen (Oekraïense en gastgezinnen). Wij zullen uiteraard de balans opmaken voor het begin van het volgende schooljaar en de mogelijkheid bestuderen om een DASPA-regeling te openen voor het begin van het schooljaar 2022.

Hoe zit het met het aanbod van kampen voor kinderen en cursussen Frans voor ouders tijdens de zomer?

Zoals u weet, organiseert ons naschoolse team vakantiekampen tijdens de twee zomermaanden. De activiteiten zijn onderverdeeld in leeftijdsgroepen: 2,5 tot 4 jaar, 4 tot 6 jaar en 6 tot 12 jaar. Sinds enkele jaren heeft het team de gewoonte plaatsen te reserveren voor gezinnen die financiële of sociale moeilijkheden ondervinden.

Tijdens de paasvakantie verwelkomden we 2 kinderen uit Oekraïne in de groep van 6 tot 12 jaar. De ondervonden moeilijkheden waren van taalkundige aard, aangezien de taalbarrière de uitwisselingen bemoeilijkt. Sommige kinderen spraken Russisch en/of Oekraïens, en hun hulp was van onschatbare waarde voor zowel onze animatieteams als de betrokken kinderen.

Voor de vakantiecentra van deze zomer hebben we sinds mei verschillende spontane verzoeken van gastgezinnen ontvangen. Tot nu toe hebben wij 7 aanmeldingen voor inschrijving voor deze zomer ontvangen (3 kinderen van 4 tot 6 jaar en 3 kinderen van 6 tot 13 jaar). Ten slotte werden 4 "gratis" inschrijvingen toegekend.

Momenteel zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Om zich te kunnen inschrijven, moet de ouder een account aanmaken op het online inschrijvingsplatform. Als de kampen vol blijken te zijn, kunnen de ouders rechtstreeks contact opnemen met de dienst. Deze informatie werd uiteraard doorgegeven aan de gastgezinnen.

Wat de cursussen Frans voor volwassen vluchtelingen betreft, heeft het Oudergems Instituut voor Sociale Promotie sinds 19 april 45 plaatsen bij Frans als vreemde taal geopend. Sinds 9 mei hebben we 45 extra plaatsen kunnen openen. Deze 90 plaatsen zijn bezet tot eind juni. Deze cursussen worden gefinancierd via een partnerschap tussen Actiris en de FWB. . In het Brussels Gewest is dit de grootste inspanning om cursussen Frans als vreemde taal te organiseren: Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Gillis, Elsene en Ukkel hebben er ook een aantal georganiseerd, maar niet zoveel.

Dankzij de medewerking van het team en de directie zal het mogelijk zijn om tijdens de zomer 6 weken Franse les aan te bieden (om precies te zijn 4 weken in juli en 2 weken in augustus, d.w.z. 120 periodes) aan Oekraïense vluchtelingen die in Oudergem wonen. Deze cursussen worden volledig gefinancierd door ACTIRIS.

De lessen worden gegeven in de penthousezaal van het gemeentehuis door docenten van het IAPS. Met dit aanbod spelen we in op een grote vraag van de studenten die de cursussen Frans als vreemde taal volgen en hun opleiding tijdens de zomer kunnen voortzetten.

Antwoord van de heer Didier Molders, schepen:

Vzw Le Pavillon

 • Wat de volwassenen betreft:

Tijdens de maand juli zal de vzw cursussen Frans als vreemde taal (FLE) organiseren voor volwassenen in het jeugdcentrum, 3 keer per week gedurende 3 uur. Omdat de vraag zo groot is, zouden de modaliteiten in de komende weken kunnen veranderen.

Inschrijvingen worden momenteel aangenomen via het telefoonnummer van de vzw Le Pavillon.

 • Wat de kinderen van 6 tot 12 jaar betreft:

De inschrijvingen voor de kampen zijn afgesloten. Er waren plaatsen gereserveerd, maar er waren geen aanvragen van Oekraïense kinderen.

 • Wat de tieners van 12 tot 18 jaar betreft:

Elf tieners uit Oekraïne hebben zich ingeschreven voor de kampen van juli.

CEMPA

Vluchtelingen (kinderen, jongeren en volwassenen/senioren) die in de gemeente wonen, konden zich inschrijven en deelnemen aan alle aangeboden activiteiten. Er werd geen enkele aanvraag geregistreerd.

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:

De gemeente heeft daadwerkelijk gezorgd voor specifieke steun voor gezinnen door verschillende initiatieven te nemen:

 • infosessies voor gastgezinnen met de verschillende rechtstreeks betrokken diensten
 • lijst met veelgestelde vragen op de website
 • het verzamelen en verspreiden van regelmatige informatie per e-mail aan deze gezinnen
 • terbeschikkingstelling van het gelijkvloers van een huis aan de Waversesteenweg, de heer Molders zal u hier meer over kunnen vertellen.

Wat de huisvesting betreft: wij wachten nog steeds op het Gewest voor permanente oplossingen. Er wordt gesproken over het ombouwen van lege kantoren tot woningen voor de start van het schooljaar in september. Ons voorstel om modulaire huisvesting te plaatsen op de Delta-site werd door de MSI niet aanvaard. Wij zullen dus de hele zomer rekenen op de vrijgevigheid van de 122 particuliere gastgezinnen die momenteel 203 mensen opvangen en op de autonomie van sommige vluchtelingen die op eigen benen beginnen te staan.

 

 

 

Zitting van 23.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:06:02 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:06:12 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:06:26 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 4. 00:06:35 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 5. 00:06:35 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring
 6. 00:06:59 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 7. 00:07:03 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 8. 00:07:13 | Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme
 9. 00:07:27 | Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen
 10. 00:08:05 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022
 11. 00:08:18 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022
 12. 00:08:25 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte
 13. 00:08:37 | O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring
 14. 00:15:38 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022.
 15. 00:16:02 | Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021
 16. 00:16:33 | Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.
 17. 00:26:50 | Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 18. 00:27:12 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 19. 00:27:36 | WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen
 20. 00:27:53 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
 21. 00:28:12 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.
 22. 00:28:12 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek
 23. 00:28:28 | Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad
 24. 00:28:47 | Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.
 25. 00:29:01 | Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring
 26. 00:29:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking
 27. 00:41:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis
 28. 00:48:52 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne
 29. 01:01:59 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de openbare fonteinen
 30. 01:08:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag
 31. 01:19:34 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen