Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): wildparkeren van steps in zelfbediening

Geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Al enkele maanden is het probleem van het wildparkeren van elektrische steps in zelfbediening al meermaals in de media uitvoerig ter sprake gekomen. Gevaar voor voetgangers, hinder voor stoepen en straten, valrisico bij de toestellen… zijn allemaal gevolgen van dit wildparkeren en van de achteloosheid van sommige stepgebruikers.
In het Brussels gewest lees ik in de media dat Brussel Mobiliteit en de 19 gemeenten begonnen zijn met het inventariseren van de zones waar wildparkeren van deze steps mogelijk verboden wordt.
Om een exploitatievergunning te verkrijgen, moeten de exploitanten er voortaan op toezien dat hun steps op een correcte manier worden geparkeerd en er wordt ook voorzien in boetes.
In dit kader, ik citeer, hebben de Brusselse gemeenten een lijst met plekken bezorgd waar ze geparkeerde steps willen weren.
Brussel Mobiliteit moet vervolgens, in samenwerking met de lokale overheden, de verbodsmogelijkheden op desbetreffende plaatsen onderzoeken.
Vandaar de volgende vragen:
  • Heeft Oudergem een lijst bezorgd met zones waar de gemeente geparkeerde steps wil weren? Zo ja, over welke zones gaat het?
  • Wanneer verwacht u een reactie te krijgen van Brussel Mobiliteit?
  • Hoe zal het verbod in de praktijk worden uitgevoerd en gecontroleerd?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
  • Heeft Oudergem een lijst bezorgd met zones waar de gemeente geparkeerde steps wil weren? Zo ja, over welke zones gaat het?
Nee, Oudergem heeft geen lijst bezorgd met plekken waar er een parkeerverbod geldt voor steps. Deze verboden moeten namelijk verband houden met het specifieke karakter van de plek zoals is aangegeven tijdens de werkvergaderingen met het Gewest. Het kan bijvoorbeeld gaan om een parkeerverbod voor steps in drukke voetgangersstraten (bijvoorbeeld de Nieuwstraat), op bepaalde iconische locaties zoals de Grote Markt, in parken waar fietsen verboden zijn…..
  • Wanneer verwacht u een reactie te krijgen van Brussel Mobiliteit?
We hebben zonet, op 20 juni, een antwoord gekregen van het Gewest.
Er zal op 1 september een besluit in werking treden. Vijf gemeenten hebben zones aangegeven waar het verboden is om fietsdeelvoertuigen te parkeren.
Het gaat voornamelijk om voetgangersstraten, parken waar fietsen verboden zijn en om iconische locaties, door de UNESCO erkend als werelderfgoed, zoals de Grote Markt.
Het schrijven van het Gewest bepaalt:
" De regering stelt geen NPZ-zone (no parking zone) in in straten waar het parkeren van auto's toegestaan is. In de wegcode alsook in de ordonnantie staan de algemene voorschriften betreffende het parkeren van fietsen vermeld (het parkeren mag in geen geval hinder veroorzaken voor de voetgangers). Er wordt voorzien in begeleidende maatregelen op maat: bewustmaking van de gebruikers via applicaties van de operatoren, plaatsing van extra fietsaanleunbeugels…
"We wijzen erop dat het gaat om een eerste stap in het ondersteunen van een duurzame snel evoluerende mobiliteit".
Andere maatregelen zullen dan ook ongetwijfeld geleidelijk aan worden genomen.
  • Hoe zal het verbod in de praktijk worden uitgevoerd en gecontroleerd?
De parkeerverbodzones zullen worden opgelegd aan de operatoren van gedeelde voertuigen zodra de lijst gepubliceerd is. Het zal dan ook aan de operatoren zijn om een systeem op te zetten dat het mogelijk maakt om parkeren op de vastgelegde plekken te verbieden.
Dit zou in de praktijk via hetzelfde systeem kunnen dat wordt gebruikt bij bepaalde gedeelde voertuigen. Dit systeem hanteert het volgende principe: de gebruiker kan zijn rit niet beëindigen wanneer de auto zich bevindt in een zone waar parkeren verboden is. Aangezien we hieromtrent nog geen officiële informatie hebben ontvangen, gaan we daarvan uit.