Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over "autoverkoopkaarten"

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Enkele maanden geleden (DH 8/8/19) heeft de gemeente Ukkel honderden autoverkoopkaarten in beslag genomen. Dit zijn visitekaartjes die zonder toestemming op de (voor)ruit van geparkeerde auto's worden aangebracht. Die kaartjes worden vervolgens vaak op de grond gegooid. Om deze overlast tegen te gaan, schakelde de gemeente Ukkel haar netheidspersoneel in, dat boetes tot 350 euro kan uitschrijven.
Zoals u weet is dit fenomeen ook in Oudergem een wijdverbreid probleem.
Mijn vragen luiden als volgt: heeft de gemeente al enige actie ondernomen tegen deze overlast? Is ze van plan om dat te doen? Welke middelen kan en zal zij daarbij inzetten?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
De gemeente Oudergem is zich er terdege van bewust dat het fenomeen van de "autoverkoopkaarten" heel wat overlast veroorzaakt op het vlak van openbare netheid en allesbehalve milieuvriendelijk is.
Zoals u weet, heeft het college van burgemeester en schepenen de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om milieuproblemen aan te pakken en de strijd tegen vervuiling op te voeren.
Een meerderheidsraadslid, Matthieu Pillois, heeft mij al enige tijd geleden een vraag gesteld in verband met het nemen van effectieve maatregelen om dit fenomeen tegen te gaan.
Alvorens actie te ondernemen tegen deze overlast, die moeilijk in de hand te houden is omdat deze kaartjes maar heel zelden de contactgegevens van een verantwoordelijke uitgever vermelden, moest de goedkeuring van het nieuwe algemene politiereglement worden afgewacht dat geldt voor alle 19 gemeenten en dat dit probleem aanpakt en een administratieve sanctie oplegt.
Zo introduceert het nieuwe gemeenschappelijke algemene politiereglement, dat op 6 november laatstleden door de conferentie van burgemeesters werd aangenomen en binnenkort aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, een nieuw artikel over de verplichting voor de verantwoordelijke uitgevers om op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur binnen 15 dagen de identiteit van de natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de publicatie mee te delen.
Naast deze nieuwe administratieve sanctie heeft het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 26 november een nieuw belastingreglement voor autoverkoopkaarten goedgekeurd. We hebben dit eerder in deze raad besproken. De uitgevers zullen zich vrijwillig bij de gemeentediensten moeten melden en een belasting betalen, afhankelijk van het aantal exemplaren.
Tot slot lijkt het mij, in het belang van een goed beheer, duidelijk dat we geen nieuw belastingreglement kunnen invoeren, alleen maar om hier ruchtbaarheid aan te geven. We moeten ook voorzien in doeltreffende controlemiddelen. Het staat me voor dat de gemeente Ukkel haar belastingreglement sinds de invoering daarvan nauwelijks heeft toegepast, afgezien van enkele grootscheepse acties voor de pers. Onze stewards kunnen voortaan, op basis van twee volstrekt duidelijke teksten, dergelijk gedrag, dat overlast veroorzaakt voor de openbare netheid en voor het milieu, bestraffen.
Maar we mogen ook geen wonderen verwachten. Het staat vast dat de uitgevers van dit soort kaarten zich niet zomaar spontaan zullen melden. We zullen de daders dus op heterdaad moeten betrappen. Bovendien wordt maar zelden een verantwoordelijke uitgever op de kaarten vermeld en we merken dat het telefoonnummer snel wordt afgesloten.