Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over steps in zelfbediening

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Waarde collega's,

Het wildparkeren van steps of fietsen in zelfbediening blijft een probleem vormen voor andere gebruikers van de openbare weg, zoals voetgangers, mensen met beperkte mobiliteit en in sommige gevallen zelfs automobilisten
Na een eerste "minimalistische" poging om een lijst op te stellen van de zones waar dit parkeren verboden zou kunnen worden, zet het Brussels Gewest zijn inspanningen om deze overlast te bestrijden voort. Deze keer gaat het om een voorstel van ordonnantie dat is voorgelegd aan het Brussels Parlement. De tekst voorziet in drie verschillende mogelijke parkeerstelsels: totaalverbod, vrijheid en regulering. In het geval van regulering zou het parkeren worden beperkt tot bepaalde specifieke zones (dropzones).
Onze vragen zijn de volgende:

 • Is de gemeente Oudergem van plan te kiezen voor de formule van regulering?
 • Indien ja:
  • in de hele gemeente of op bepaalde assen?
  • hoe zullen de dropzones ingedeeld worden? op parkeerplaatsen die momenteel gereserveerd zijn voor auto's en andere gemotoriseerde voertuigen?
  • heeft de regulering ook betrekking op deelfietsen?
 • Zo niet, welke formule zou dan worden gekozen en waarom?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:

Geachte mevrouw gemeenteraadslid,

Dankzij ons algemeen politiereglement (artikel 55, §§ 1, artikel 8 en artikel 56) kunnen wij het verschijnsel dat u in uw vraag beschrijft begrijpen. De gemeente Oudergem aarzelt bovendien niet om exploitanten die ons APR overtreden, te belasten. De gemeente onderhoudt ook rechtstreeks contact met de exploitanten om diverse problemen in verband met dit instrument voor micromobiliteit op te lossen.

Het door u genoemde voorstel van ordonnantie is nog niet besproken in het Parlement en is nog onderwerp van diverse raadplegingen, waaronder die van Brulocalis, gezien de gevolgen ervan voor de gemeenten. Zodra de ordonnantie door het Parlement is aangenomen, zullen wij haar analyseren en werken aan de toepassing ervan op ons grondgebied.

Ik zou er ook op willen wijzen dat sommige gemeenten (Etterbeek, Ukkel, SAB) weliswaar meer ruchtbaarheid hebben gegeven aan specifieke voorschriften voor steps, maar dat deze niet worden opgevolgd door dagelijkse acties. Ik neem als voorbeeld Etterbeek, waar de politieverordening nooit werd toegepast. Tot en met december vorig jaar heeft dit niet geleid tot een pv van overtreding of, a fortiori, tot een administratieve boete.

Ik dank u.
 

 

 

Zitting van 24.02.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:07:31 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022 - Goedkeuring
 • 00:07:51 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:08:02 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:08:09 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 • 00:08:28 | VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:57 | Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris
 • 00:09:14 | Toetreding tot de aankoopcentrale van Net Brussel voor de aankoop van elektrische afvalzuigers
 • 00:09:30 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene stroom (Programma RenoClick)
 • 00:09:53 | Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad
 • 00:19:57 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 • 00:20:53 | Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving
 • 00:21:19 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:21:28 | Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.
 • 00:21:50 | Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688
 • 00:22:07 | Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst
 • 00:22:29 | Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7
 • 00:22:44 | Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak
 • 00:22:58 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:23:12 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting
 • 00:23:31 | Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel
 • 00:23:48 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra
 • 00:24:10 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening door het Samusocial van een opvangcentrum voor gezinnen zonder woning
 • 00:45:02 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over scooters met zelfbediening
 • 00:48:06 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het algemene recht van voorkoop
 • 00:52:38 | Mondelinge vraag van mevrouwen Marie-Pierre Bauwens et Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): luchtkwaliteit rond scholen in Oudergem