Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de toekenning van een aandeel van het Depollierfonds aan de vzw Zoniënzorg

Geachte mevrouw de burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Uiteraard zijn we blij met de financiële steun van het Depollierfonds voor de vzw Zoniënzorg, die belangrijke diensten voor onze senioren verleent.
Onze vraag is of de gemeente, gelet op de verhuizing van de vzw Zoniënzorg in 2019 naar een nieuw gebouw naast de Nederlandstalige gemeentebibliotheek, met de vzw contact zal opnemen om na te gaan of een verdere samenwerking met andere gemeentediensten - bijvoorbeeld het OCMW - mogelijk is om de vzw te ondersteunen bij haar activiteiten in Oudergem?
Ik dank u voor uw antwoord.
Martine Maelschalck
Gemeenteraadslid MR-Open VLD
  • Antwoorden van mevrouw Lieve Jorens en mevrouw Jeannine Crucifix, schepenen
Zoniënzorg afdeling Zuid is een lokaal dienstencentrum actief in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Het dienstencentrum biedt maaltijden en activiteiten aan niet alleen voor senioren en maar voor mensen van alle leeftijden met behoefte aan extra zorg. Bovendien bieden ze ondersteuning aan huis, pedicure en schoonheidsverzorging, beschikken ze over een sociale vervoerdienst en treden ze op als diabetesinfopunt. Daarnaast ontvangt de vzw regelmatig zorgvragen waaraan zij zelf niet kunnen voldoen en waarvoor zij de zorgvrager doorverwijzen naar de correcte, vaak gemeentelijke, dienst.
Momenteel is de vzw Zoniënzorg gevestigd in en biedt ze haar diensten aan in het cultureel centrum "Den Dam", maar de vzw verhuist binnenkort naar een nieuw pand (Steenostraat). De vzw wordt zowel door het Vlaamse Gewest als door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd en ontvangt een aandeel van de opbrengst van de nalatenschap van het Depollierfonds via het gemeentebestuur.
De vzw is al jaren lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Solidariteit, net als de verschillende vzw's die in de gemeente actief zijn. Als de vzw financiële steun wil krijgen om een specifiek project uit te voeren, is het voldoende dat de vzw daarom vraagt, waarna het project gedeeltelijk ten laste wordt genomen; er werd geen enkel project geweigerd. De gemeente onderhoudt via de dienst Maatschappelijke Dienstverlening regelmatige contacten met de vzw en verleent logistieke bijstand wanneer de vzw daarom vraagt.
In 2018 werd in samenwerking met de vzw een actie uitgevoerd (organisatie van een tweetalige conferentie in het Cultureel Centrum van Oudergem op Werelddiabetesdag).
Het werk van Zoniënzorg afdeling Zuid is uitermate waardevol en wordt sterk gewaardeerd door het gemeentebestuur. De gemeente wil de werking van en samenwerking met Zoniënzorg verder blijven ondersteunen en bevorderen. In de geest van collegiale inzet op het algemeen belang die het nieuwe college van burgemeester en schepenen uitdraagt zoals omschreven in de algemene beleidsverklaring hier vandaag aan u voorgesteld, is een ontmoeting gepland tussen de coördinatoren van de vzw Zoniënzorg en de voorzitster van het OCMW morgen 22 januari 2019.
Zoals eerder vermeld zal de vzw Zoniënzorg afdeling Zuid binnenkort verhuizen, net als de Nederlandstalige gemeentebibliotheek. Beide organisaties zullen de zelfde site delen en aanpalende lokalen in eenzelfde gebouw bezetten. Dit opent uiteraard talrijke perspectieven voor samenwerking, die op de dag van vandaag worden onderzocht. Er zal een ondersteuning en uitwisseling van diensten zonder geldelijke vergoeding tussen de twee organisaties worden uitgewerkt en de mogelijkheden voor efficiëntere inzet van middelen door samenwerking en schaalvergroting worden verder onderzocht.