Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over de burgerparticipatie

Geachte burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
In de notulen van de vergadering van het college van 3 december stel ik vast dat de gemeente in het kader van de burgerparticipatie heeft beslist om de applicatie 'Fluicity' te gebruiken en te promoten.
Hoewel we dit ondersteunen, evenals in eerste instantie het gebruik van een applicatie die een dialoog, een uitwisseling mogelijk maakt, lijkt het ons van essentieel belang dat de gemeente verder gaat dan gewoon het implementeren van dit nieuwe proces.
Aangezien u tot op heden niet heeft gecommuniceerd over de verschillende projecten die u tot stand wilt brengen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:
  1. Bent u van plan om net als de Stad Brussel een handvest voor burgerparticipatie in te voeren?
  2. Zo ja, is er een concrete verbintenis van de gemeente om rekening te houden met de onderwerpen/aanvragen die in de applicatie 'Fluicity' de meeste stemmen zullen krijgen? Zijnde een of meer vergaderingen met de burgers over dit onderwerp? En dit op regelmatige basis?
  3. Bent u niet bang dat 'Fluicity' gewoon een tweede Facebook-pagina 'Oudergem mijn gemeente' wordt?
  4. Om welke redenen heeft u deze applicatie gekozen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Meerdere elementen werden al voorgesteld naar aanleiding van de stemming over het reglement van de assemblee van de inwoners en over de gedeelde begroting. Ik ga ze hier niet herhalen. De gemeente zal de applicatie niet promoten: het zal gebeuren via een 'white label', dus in de kleuren van de gemeente en niet van de onderneming 'Fluicity', zoals verduidelijkt in het bestek.
Ja, de gemeente is een echte concrete verbintenis aangegaan op het vlak van het in aanmerking nemen van de aanvragen.
Het platform is EEN VAN DE tools in alle participatieprocessen die wij gaan invoeren. Uiteraard zullen er niet enkel 'onlinetools' zijn, maar ook persoonlijke vergaderingen met neutrale en ervaren externe facilitatoren. Daarom stellen wij voor om een assemblee van de inwoners op te richten.
Nee, het platform is geen sociaal netwerk. Het doel ervan is om ideeën te vormen, ideeën en projecten te delen en stemmingen mogelijk te maken.
De offerte van 'Fluicity' beantwoordde perfect aan de vereisten van het bestek.
Ten opzichte van andere dienstverleners heeft 'Fluicity' de volgende voordelen:
  • de mogelijkheid om vanaf de homepage de wijk te bepalen
  • de applicatie stelt collectieve intelligentiemechanismen voor de co-constructie van projecten voor