Mondelinge vraag van Mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over het gebouw aan de Waversesteenweg 1580-1582

Geachte burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Bijna dag op dag één jaar geleden stemden we voor de aankoop van het gebouw gelegen aan de Waversesteenweg 1580-1582.
Eind augustus 2019 luidden de notulen van het college als volgt:
Overwegende dat de Grondregie het gebouw aan de Waversesteenweg 1580/1582 wenst aan te kopen;
Overwegende dat het gebouw in slechte staat verkeert, waardoor het moet worden gerenoveerd en er een architect moet worden aangesteld om die renovatie uit te voeren;
Overwegende dat er kredieten beschikbaar zijn in de exploitatiebegroting van de Grondregie;
Gelet op het daartoe opgestelde bestek voor de opdracht van architectuurdiensten;
BESLIST:
het bestek goed te keuren voor de aanstelling van een architect die wordt belast met de renovatie van het gebouw aan de Waversesteenweg 1580/1582;
te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Ik ben zo vrij de volgende vragen te stellen:
  1. Is het gebouw wel of geen eigendom van de Grondregie van Oudergem?
  2. Welk architectenbureau is belast met het dossier en wat is de status ervan?
  3. Welke plannen heeft de gemeente met het gebouw en het achterliggende terrein?
  4. Tenzij ik me vergis, wordt het achterliggende terrein momenteel gebruikt door een garagist, die er voertuigen parkeert. Werd er een bodemanalyse uitgevoerd, hetzij door het Gewest vóór het aankoopvoorstel aan de gemeente, hetzij door de gemeente sinds vorig jaar?                Is er sprake van bodemverontreiniging?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
Het gebouw is nog geen eigendom van de Grondregie van Oudergem. Dit proces wordt momenteel afgerond. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet de verkoop van de twee percelen nog officieel goedkeuren.
Ik heb de minister-president persoonlijk geschreven teneinde dit proces te bespoedigen.
Gezien de vertraging bij het Gewest zal de eigenlijke verkoop pas begin 2020 doorgaan.
Omdat het gebouw op dit moment niet van ons is, kunnen we ook nog geen architectenbureau aangesteld hebben.
De plannen zijn nog steeds dezelfde als die toegelicht in de gemeenteraad, namelijk de bouw van nieuwe woningen voor de Grondregie.
Het Gewest heeft nog geen bodemanalyse uitgevoerd. Het dossier moet nog door Leefmilieu Brussel worden onderzocht.