Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners

Mijnheer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte collega's,
De afgelopen drie maanden zijn niet minder dan vijf miljoen Oekraïners, voornamelijk vrouwen en kinderen, een land in oorlog ontvlucht. België telt naar schatting 78.000 vluchtelingen, waarvan ten minste 10% verspreid is over het Brussels Gewest. De prioriteit is nu dat deze vluchtelingen onderdak vinden. Gemeenten en burgers hebben heel snel gereageerd om die mensen fatsoenlijke huisvesting te bieden. Het aanbod is desondanks niet groot genoeg.
Als reactie op deze golf van vrijgevigheid van gemeenten en burgers heeft de minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, op 9 mei aangekondigd dat de Brusselse Regering ermee heeft ingestemd een subsidie van 10 miljoen euro toe te kennen aan de Brusselse gemeenten om het creëren van opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen.
Zijn er bijzondere voorwaarden verbonden aan deze uitzonderlijke subsidie? Hoe snel zal de gemeente over haar budget kunnen beschikken? Om welke projecten gaat het? Zal een deel van dit geld naar de OCMW's gaan die in de frontlinie staan om vluchtelingen te helpen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - DéFI

 • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester:

Dit is hoe de subsidie zal worden verdeeld. De helft van het bedrag, dus 5 miljoen, wordt berekend naar rato van het aantal inwoners per gemeente van het BHG. Aangezien Oudergem iets meer dan 34.000 inwoners heeft, of 2,85% van de Brusselse bevolking, brengt ons dat op 2,85% van 5 miljoen = 142.500 euro. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het gebruik van dit geld. Wij storten het volledig door aan het OCMW, dat aan de gemeente een maatschappelijk werker ter beschikking stelt ter ondersteuning van de contactpersoon die belast is met de opvang van de Oekraïners in de gastgezinnen en dat alle kosten dekt, buiten het leefloon, die verband houden met de vluchtelingen (schoolopleiding, medische en psychologische hulp, enz.). Dit gedeelte is reeds uitbetaald.
De tweede helft, de overige 5 miljoen, zal worden betaald op basis van het aantal gecreëerde en op het gewestelijke platform ingevoerde plaatsen.

 

Zitting van 02.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:06:11 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring
 2. 00:06:20 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:06:35 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:07:20 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 5. 00:07:29 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022
 6. 00:11:07 | VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder
 7. 00:11:45 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:11:58 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023
 9. 00:12:32 | Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar ;
 10. 00:14:03 | Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren
 11. 00:16:23 | "Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 12. 00:16:35 | Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022.
 13. 00:16:42 | Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.
 14. 00:20:57 | Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem
 15. 00:21:06 | Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen
 16. 00:21:16 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Verlaging van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst
 17. 00:31:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners
 18. 00:34:53 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem