Mondelinge vraag van Nathalie Wijns (Liste Citoyenne 1160) over de opleiding van de leden van het college

Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Via de notulen van de vergadering van het college worden wij geïnformeerd over de opleidingen die voor sommige personeelsleden worden voorzien.
Iets wat we enkel kunnen aanmoedigen. Zowel voor het personeelslid als voor het te leveren werk is het uiteraard belangrijk om bijscholingen te volgen, elk binnen zijn vakgebied, of zelfs een opleiding na van dienst te zijn veranderd.
Tenzij ik me vergis, heeft geen enkel lid van het college een opleiding gevolgd of zal een opleiding volgen.
Sinds de aanvang van deze nieuwe legislatuur hadden sommige schepenen echter nog geen ervaring als schepen en misschien ook niet als teamleider. Waren er specifieke opleidingen binnen de technische vakgebieden, managementopleidingen?
Zo ja, worden ze op vraag van de schepen georganiseerd of worden ze door het college voorgesteld?
Welk beleid voert de gemeente in dat verband?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
Indien de opleidingen relevant worden geacht, worden ze door de opleidingsverantwoordelijke van de gemeente aan de leden van het college voorgesteld.
Op 21 januari heeft het college er trouwens mee ingestemd om 3 leden van het college in te schrijven voor de opleiding 'Juridische aspecten van het medehuurderschap: stedenbouw, huisvesting en fiscaliteit'.
Ter informatie: de schepenen kunnen zich vrij inschrijven voor opleidingen die door Brulocalis wordt gegeven, zonder daarvoor de voorafgaande goedkeuring van het college te moeten krijgen. Bovendien hebben enkele leden van het college op eigen initiatief en met hun eigen middelen opleidingen gevolgd, zonder tussenkomst van het college.
Daarnaast waren de schepenen gemeenteraadsleden en hebben ze dus ook de door Brulocalis verstrekte opleidingen voor gemeenteraadsleden over het beheer van de gemeenten gevolgd. U werd ook uitgenodigd om aan deze opleidingen deel te nemen.
Ik wil ook benadrukken dat de leden van de administratie ook aanwezig zijn om ondersteuning te bieden en de politici dagelijks kunnen 'opleiden'.
De gemeentesecretaris overhandigt ook een document over de algemene werking van de gemeente in het begin van de legislatuur.