Alle news

23/05

RPA: bijna 1.000 reacties

 

Instemming maar ook veel ongerustheid: de bal ligt in het kamp van het gewest

 

De Oudergemnaren tekenden massaal present om deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het RPA Herrmann-Debroux. 988 reacties werden geregistreerd, waaronder 658 via het online formulier dat op de website van de gemeente stond. Een grote meerderheid van de respondenten kan zich weliswaar vinden in het principe van het project, maar het wekt ook heel wat ongerustheid.

Te ruim bemeten wegen, voorkeur voor het doortrekken van de metro in plaats van de tram, vraag naar bescherming van de wijken, met name Pinoy en Vignette, zorgen over de fasering van het project ... De principes van het vervangen van het viaduct door een stedelijke boulevard en van het ontwikkelen van een alternatief mobiliteitsaanbod kunnen op algemene goedkeuring rekenen, maar het Gewest zal zijn huiswerk toch moeten overdoen als het wil rekening houden met de meningen die het openbaar onderzoek heeft opgeleverd.

" Een aantal respondenten blijft zich kanten tegen de vervanging van het viaduct, maar dat gaat over amper 10% van de meningen ", stelt men op de dienst Stedenbouw vast. " Aan de andere kant beseffen 8 respondenten op 10 dat er verandering moet komen; zij zijn van oordeel dat het aantal voertuigen dat Oudergem binnenkomt naar beneden moet. "

In haar officieel advies steunt de gemeente de vragen die de inwoners formuleren. " Dat was een van onze verbintenissen: het advies van de gemeente vormt een synthese van de uitgebrachte meningen en ondersteunt die. "

Belangrijke organisaties hebben eveneens gereageerd tijdens het onderzoek. " Opmerkelijk is dat onafhankelijke organisaties zoals Inter-Environnement en Arau adviezen hebben uitgebracht die sterk aanleunen bij dat van de gemeente. Voor het Gewest is dat kostbaar materiaal waarmee het, als het dat wenst, het project aanzienlijk beter kan maken. Te meer daar het op grote instemming kan rekenen wat de nagestreefde doelstellingen betreft. "

Perspective.Brussels, het planbureau van het Brussels Gewest, moet nu al die adviezen en meningen bijeenbrengen om een aangepast project voor te leggen aan de Regering. Het zal elk van zijn beslissingen moeten motiveren, meer bepaald met betrekking tot de adviezen waarmee het zou besluiten geen rekening te houden. Als er geen kalender wordt vastgelegd, is de gemeente vastbesloten het dossier van zeer nabij te volgen.

" Dit openbaar onderzoek heeft heel wat emoties losgemaakt. Veel foute informatie heeft de ronde gedaan. Dat is nadelig voor mensen die zich werkelijk een mening willen vormen. Het toont ook aan dat het Gewest voor dit soort grote projecten zijn werkwijze moet veranderen en de inwoners grondiger en in een vroeger stadium moet raadplegen ."

Van haar kant heeft de gemeente besloten alle reacties die ze tijdens het onderzoek ontvangen heeft, zowel positief als negatief, openbaar te maken. " Omdat het van belang is dat iedereen toe- gang krijgt tot al die informatie om zich volkomen onafhankelijk een eigen mening te kunnen vormen. "

 

Alle resultaten van het open- baar onderzoek zijn beschikbaar op www.oudergem.be/RPA-alleresultaten