Alle news

26/02

Vacature : Administratief en financieel coordinator

Aanwervingsexamen en samenstelling van een wervingsreserve tot de graad van administratief secretaris (niveau B) – administratief en financieel coordinator voor de dienst Preventie (M. of V.) van beide taalgroepen.

Eén  (1) vacante betrekking

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een statutaire benoeming :

  1. Belg zijn, wanneer de uit te oefenen functies een directe of indirecte  deelname inhouden aan de uitoefening van de openbare  macht en aan de functies die als voorwerp hebben het behoud van de algemene belangen van de Staat waarbij deze van het Gewest en de gemeente moeten gelijkgesteld worden;
  2. van  een  gedrag  zijn  dat beantwoordt aan de  vereisten van de functie;
  3. van zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
  4. vrij zijn van elk lichaamsgebrek onverenigbaar met de te vervullen functie en hiertoe geschikt verklaard worden tijdens een medisch onderzoek;
  5. op  datum  van de openbare oproep  tenminste  de leeftijd  van 18 jaar hebben;
  1. voldoen  aan  de bijzondere voorwaarden hieronder vermeld,
  2. een getuigschrift  van goed gedrag en zeden alsook een  eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma voorleggen.

De  ambtenaar moet gedurende zijn volledige loopbaan voldoen  aan de voorwaarden hernomen in de hierboven vermelde punten 1°, 2°, 3° en 4°.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden :

  1. houder zijn van  een  bachelor/graduaat in verband met de te begeven functie (bvb. sociaal assistent, …);
  2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven
  3. bij de indiensttreding, voldaan hebben aan de testen betreffende de elementaire kennis van de tweede landstaal  (SELOR)

Geïnteresseerd :

Al de inlichtingen omtrent deze betrekking (functiebeschrijving, examenprogramma, …) zijn terug te vinden op het inschrijvingsformulier .

De kandidatuur kan enkel overgemaakt worden op het inschrijvingsformulier aan het Gemeentebestuur van Oudergem, dienst Human Resources, Emile Idiersstraat, 12 te 1160 Brussel (Tel. 02/676.48.04 of 02/676.48.01) of per email op recrutement@auderghem.irisnet.be ten laatste op 26 september 2016 met volgende documenten als bijlage:

1°) één kopij  van het behaalde diploma;

2°) een getuigschrift van goed gedrag en zeden (voor openbare diensten – gedateerd van minder dan 2 maanden) ;

3°) een foto formaat identiteitskaart (op het inschrijvingsformulier)