Alle news

13/06

Vacature - Arbeider-schilder

De gemeente Oudergem zoekt een technisch adjunct (niveau D) – Arbeider-schilder

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een getuigschrift van middelbare school van niveau 2 of relevant voor de functie; gezien de aard van de kwalificaties kan het vereiste diploma worden vervangen door een bruikbare ervaring, naar behoren gestaafd voor een periode van minimaal drie jaar.
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van rijbewijs B
 • Een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

 

Beschrijving van de functie

De arbeider-schilder van de dienst Wegen, afdeling "Alle binnenwerkzaamheden", werkt elke dag mee aan het onderhoud, de reparaties en het schilderen van alle oppervlakken van de gemeentelijke gebouwen. Hij staat in voor de verfraaiing, het onderhoud en de bescherming van de gemeentelijke gebouwen (raamwerk, containers enzovoort). Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende.

De arbeider-schilder is een polyvalente medewerker. Hij kan worden ingezet voor andere opdrachten die overeenkomen met zijn kwalificaties en zijn graad.

Die bepaling geldt niet voor "risicofuncties" (functies waarvan de aard en/of de uitoefeningsvoorwaarden zeker een gevaar kunnen inhouden voor de werknemer en/of derden, bv. personeelsleden die in het kader van hun functie voertuigen besturen of machines of gereedschappen bedienen waarmee ze zichzelf, hun collega's of derden schade kunnen toebrengen).

 

Opdrachten

De taken van de functie "arbeider-schilder" van de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden" omvatten:

 • Voorbereiding van het schilderwerk en de te behandelen oppervlakken (plamuren, bepleisteren, schuren, bekleden …)
 • De keuze van de materialen en schilderen van alle binnen- en buitenoppervlakken (deuren, muren, vloeren, raamwerk, stadsmeubilair enzovoort)
 • De kunstwerken van de andere vaklui schilderen
 • De werf schoonmaken na afloop van de werkzaamheden
 • Onderhoud van het materieel
 • Opbouw en afbraak van steigers (alle teams samen)
 • Assistentie aan andere teams van de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden"
 • Instaan voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van de verschillende eigenschappen van de diverse verfsoorten (kwaliteiten, gebreken, eigenschappen, gebruik, verdunningen, gebruikelijke voorzorgsmaatregelen ...)
 • Kennis van de verschillende types oppervlaktebehandeling (vernissen, roestwerende behandeling, schuren, schimmelwerende behandeling, grondlaag ...)
 • Kennis van de veiligheid in verband met werken op hoogte (ladder, steiger enzovoort)
 • Kennis van de verschillende PBM's

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • In staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor situationele risicofactoren die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om die zo veel mogelijk uit te schakelen of te beperken.
 • Initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen / actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen/activiteiten uit te voeren.
 • Flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Samenwerking/teamgeest: hij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te bereiken. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goede huisvader ...

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ) ten laatste op 10 Oktober 2020 .