Alle news

02/03

Vacature - Directeur Human Resources (M/V/X)

Wil je meewerken aan de uitbouw van een modern HR-beleid in een lokaal bestuur? Dan moet je hier zijn!

 

Het Gemeentebestuur van Oudergem telt een 450tal personeelsleden verdeeld over veschillende diensten : Bevolking-Burgerlijke stand, Stedenbouw, Openbare werken, Financiën, Onderwijs, Peuterzorg, …

Voor dit personeelsbestand,  zijn we op zoek naar een Directeur Human Resources (M/V/X) /die, samen met een team en onder supervisie van de Gemeentesecretaris, alle aspecten van een eigentijds HR-beleid organiseert en coördineert.

Het Gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen. Menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Opmerking : voor een vlottere lezing van de tekst is deze werkaanbieding in de mannelijke vorm geschreven.

 

Jouw verantwoordelijkheden

Als DRH heb je, onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de gemeentesecretaris, de leiding over een team gespecialiseerd in het domein van de human resources,  belast met het ontwikkelen van een geheel van praktijken, processen en middelen voor de ontwikkeling en het management van het gemeentepersoneel.

Je legt de grondslag en coördineert het geheel van acties die ondernomen worden voor de aanwerving, de bevordering, het welzijn op het werk en de vorming van het personeel.

 

Jouw opdrachten

In overeenstemming met artikel 70ter van de nieuwe gemeentewet ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot :

 • Het personeelsmanagement: in de breedste zin van het woord omvat dit :
 • het management van de HR-afdeling (het aansturen, motiveren en organiseren van de medewerkers);
 • het management van nieuwe werknemers (ook met betrekking tot het welzijn op het werk);
 • het verstrekken van deskundige informatie op het gebied van loopbaanbeheer door in te spelen op alle fasen van het "beroepsleven" van de personeelsleden, hen te informeren en te adviseren over de wijze waarop een beter evenwicht kan worden bereikt tussen privé- en beroepsleven, hen te informeren over de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, ... ;
 • het contractbeheer (aanwerving, verlenging, beëindiging inclusief outplacement) ;
 • de deelname aan conflictbeheersing en/of uitvoering van een actieplan (indien nodig via een externe bemiddelaar, individuele coaching, coaching van een team,  ...) ;
 • het actief voeren van een verzuimbeleid (organisatie van de controles wegens arbeidsongeschiktheid, re-integratie van werknemers na lange afwezigheid,   contacten met de bedrijfsarts en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, opstellen van diverse statistieken, ....);
 • de arbeidstijd van het personeel beheren (creatie en codering van werktijden, aanwezigheidscontrole, codering van ziekten, opmaken van verlofbladen, …)
 • de follow-up van de disciplinaire dossiers  verzekeren;
 • een Diversiteitsbeleid binnen de administratie verzekeren: De DHR is de n+1 van de verantwoordelijke Diversiteit die een diversiteitsplan voor het gemeentepersoneel en de uit te voeren acties voor de burgers ontwerpt en implementeert.
 • de organisatie van de wervings- en de bevorderingsprocedures van het personeel alsmede van de examens : opstellen en uitvoeren van de  programma's voor de aanwerving, de toewijzing en de bevordering/opwaardering personeelsleden, met inbegrip van de evaluatie van en de onderhandeling voor het beschikbaar budget. Het opstellen van de functiebeschrijving en de werkaanbieding, de publicatie, de selectie van de kandidaten voor de aanwervingstests, de organisatie van de tests, het zoeken naar leden voor de selectiecommissie, de contacten met Actiris.
 • het uitdenken en uitvoeren van omschrijvingen voor typefuncties en de coördinatie van het vaststellen van definities voor geïndividualiseerde functies die bedoeld zijn om te beoordelen of de kandidaat in staat is zijn vaardigheden en ervaring te gebruiken om de dossiers die hij in zijn toekomstige functie regelmatig zal moeten beheren of om de taken uit te voeren die hij in de te vervullen functie zal moeten uitvoeren, op passende wijze te behandelen.
 • het previsioneel beheer van het personeelsbestand en van de vaardigheden binnen de gemeente alsmede de uitwerking van een opleidingsbeleid voor het personeel :  De DHR is de n+1 van de vormingsverantwoordelijke die de vormingsprogramma’s ontwerpt en uitvoert ten einde de  strategische doelstellingen te bereiken en de vaardigheden en efficiëntie van alle personeelsleden te verbeteren (detectie van behoeften, opstellen van het vormingsplan, uitvoering van opleidingsactiviteiten en evaluatie van de resultaten).
 • de uitwerking van een ontwerp van reglement voor de evaluatie van het personeel, alsook het goed beheer van het evaluatieproces van ieder betrokken personeelslid;
 • het voeren van de verschillende gesprekken in het kader van de evaluatie van de medewerkers die in het organigram van de afdeling zijn opgenomen: medewerkers van de HR-afdeling, conciërges, onderhoudspersoneel van de scholen (functie-, plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek)
 • in het kader van de evaluatie van alle gemeentelijke medewerkers: hulp bieden aan afdelingshoofden bij het opstellen van de documenten voor de verschillende gesprekken.
 • het beheer van de interne mobiliteit binnen de gemeente;
 • het opstellen van een jaarverslag voor de gemeenteraad over het personeelsbeheer in de gemeente.

 

Jou profiel

Wie ben jij?

Je hebt een masterdiploma en een attest van vorming in personeelsmanagement.

Je bent op de hoogte van de wettelijke en reglementaire bepalingen van een openbaar bestuur en de sociale wetgeving.

Je hebt ervaring in het leiden van mensen en bezit goede communicatievaardigheden.

Je bent in staat een visie met betrekking tot een accuraat HR-beleid te ontwikkelen.

Je werkt accuraat, zelfs onder tijdsdruk.

Je spreekt en schrijft vlot Frans.

 

Ons aanbod

Een afwisselende job met eigen inbreng en verantwoordelijkheden, een voltijds contract van onbepaalde duur  met uitgebreide leerkansen.

Een loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (hoge kaderfunctie - universitair niveau, vakantiegeld en eindejaarspremie),  maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor-examen).

Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen.

Tegemoetkoming in de abonnementen van het openbaar vervoer, gratis abonnement van de MIVB.

Een aantrekkelijk verlofregime.

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur je kandidatuur (CV en motivatiebrief) met een kopij van je diploma(s) naar het Gemeentebestuur van Oudergem, Dienst Human Resources – Carine Alderweireldt,  Emile Idiersstraat, 12 te 1160 Brussel of via calderweireldt@oudergem.brussels

De kandidaturen moeten ingediend worden voor 15.02.2021

 

 

Functiebeschrijving