Nieuws

Terug naar news

Vacature: Directeur van de gemeentelijke academie

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem richt een oproep tot kandidaten (m/v) voor de functie van directeur/directrice van de gemeentelijke academie "Franz Constant" de Musique et des Arts de la Parole (voor muziek en woordkunsten).

Functiebeschrijving:

De directeur heeft de algemene bevoegdheid voor de sturing en de organisatie van de school. Hij neemt de verantwoordelijkheden op zich die de inrichtende macht hem toewijst volgens het kader zoals vastgesteld in het opdrachtenblad, binnen de grenzen van de afvaardigingen die zijn inrichtende macht hem heeft verleend en onder het gezag van deze laatste.

In het kader van het gedeeld pedagogisch leiderschap tussen twee subdirecties, respectievelijk voor het domein van de muziek en dat van de woordkunsten, wordt er bij de directeur verslag uitgebracht over de toegewezen opdrachten waarna de directeur die opdracht bijstuurt indien dat nodig blijkt.

Het hoofd van de instelling oefent zijn opdrachten uit overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 2 februari 2007 van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de directeurs.

De directeur legt aan alle actoren van de school regelmatig uit welke waarden de basis vormen van de pedagogische en educatieve werking die wordt ontwikkeld ten dienste van de leerlingen, in het kader van het project van de inrichtende macht, en geeft op die manier zin aan zowel de collectieve werking als de individuele acties, met verwijzing naar de betrokken waarden en naar de doelstellingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan.

 1. Algemene opdracht :
 • Het hoofd van de instelling voert binnen de instelling het pedagogisch beleid van de inrichtende macht uit met inachtneming van de bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschap;
 • Het hoofd van de instelling heeft de algemene bevoegdheid voor de organisatie van de instelling. Hij analyseert regelmatig de situatie van de instelling en bevordert de vereiste aanpassingen.
 1. Specifieke opdrachten die zijn gestructureerd rond drie pijlers :
 • Een pedagogische en educatieve pijler
 • Een relationele pijler
 • Een administratieve, materiële en financiële pijler

Selectieprocedure:

De kandidaturen moeten ten laatste tegen 10 mei 2019 aangetekend worden verzonden of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Schepenambt van Onderwijs

Emile Idiersstraat 12 (4de verdieping)

1160 Oudergem

 

Elk dossier moet de volgende stukken bevatten:

 • Een brief van kandidaatstelling,
 • Een gedetailleerd curriculum vitae met, in chronologische volgorde, het gevolgde parcours en de huidige functie,
 • Een persoonlijke motivatiebrief met een beschrijving van de visie op de functie,
 • Een kopie van de slaagattesten voor de specifieke opleidingsmodules voor directies,
 • Een kopie van de diploma's.

Contact

Gegevens van de contactpersoon bij wie verschillende bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen:

Mevrouw Sabine MASSON (02/676.48.24) smasson@oudergem.brussels

Bijlagen