Nieuws

Terug naar news

Vacature - dossierbeheerder voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

De Gemeente Oudergem wenst een dossierbeheerder (M/V) aan te werven voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een bachelordiploma, een masterdiploma of een als gelijkwaardig erkend diploma of certificaat
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van de taalcertificaten cfr. art 8 en 9§2 (basisniveau) (strekt tot aanbeveling)

 

Contract

 • CBD van 6 maanden, gevolgd door een COD na positieve evaluatie
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds

 

Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder bij de dienst Stedenbouw behandel ik hoofdzakelijk aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen.

Ik beoordeel de toegevoegde waarde van elk project voor zijn omgeving, de architectonische en landschappelijke kwaliteiten, en de kwaliteiten inzake comfort en welzijn.

Ik leef de richtlijnen na voor het dagelijks functioneren van de dienst, in het bijzonder de richtlijnen van het college en de gemeenteraad.

Ik pas de wetgeving en verordenende bepalingen op dit gebied toe.

Ik behandel de dossiers vanaf de eerste aanvraag tot en met de afgifte van de vergunning.

Als technisch expert in mijn werkdomein adviseer ik de burgers en het college. Ik ondersteun de verschillende diensten van het gemeentebestuur op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw.

 

Missies

Technische expertise ;

 • De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen lezen en begrijpen (teksten en plannen)
 • De wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening toepassen;
 • Brieven en technische clausules opstellen;
 • De correcte toepassing van stedenbouwkundige vergunningen controleren; 
 • De technische kennis met betrekking tot dit werkdomein bijwerken.

Taken:

 • Instructies voor aanvraagdossiers voor vergunningen en certificaten inzake stedenbouw en verkavelingen: nazicht van de volledigheid van de aanvragen, opstellen van de "ontvangstbevestiging van het dossier", analyse van de conformiteit van de projecten met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, plaatsbezoeken, vaststelling van de redenen voor het openbaar onderzoek, nazicht van de aankondigingsaffiches van het openbaar onderzoek, het lezen en opstellen van de samenvattingen van de bezwaarschriften, het opstellen van de adviezen van de overlegcommissie van het CMDC, het opstellen van de rapporten die na het CMDC worden ingediend bij het college, analyse van de ingediende wijzigingsplannen, berekening van de stedenbouwkundige lasten...
 • Werfopvolging: werfbezoeken, controle van de conformiteit van de uitgevoerde werken, het tot de orde roepen indien noodzakelijk, ...
 • Verwerking van post en e-mails: splitsingen van percelen, verzoeken om vrijstellingen van vergunningen, machtigingen en diverse inlichtingen
 • Onthaaldesk en telefoon: verschaffen van technische informatie, onderzoek van schetsen en voorontwerpen van bouwwerken, verbouwingen, bestemmingswijzigingen, ... met architecten en/of eigenaars, kandidaat-kopers, bouwpromotoren (analyse van de haalbaarheid van het project, suggesties en inlichtingen over de afgifteprocedures, over de eventuele noodzaak om een milieuvergunning aan te vragen, ...), informatie over de voortgang van de dossiers, inbreuken, problemen met de buren, behandeling van premieaanvragen, ontvangst van de vergunningsaanvragen, ...).
 • Deelname aan vergaderingen, informatiesessies, opleidingen, overlegcomités, ... georganiseerd door de gemeente, het gewest, het BIM, de Stadswinkel, de aangrenzende gemeenten, ...
 • Beheer en opvolging van de beroepen ingediend door aanvragers, derden of de gemeente: in samenwerking met de juridische dienst (opstellen van verslagen, werfbezoeken, ...), hoorzittingen, ...
 • Samenwerkingen met de diverse gemeentediensten

 

Technische competenties

 • Kennis van het BWRO en zijn toepassingsbesluiten
 • Kennis van het Gewestelijk Bestemmingsplan GBP, van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening GSV en van het Gemeentelijk Bouwreglement
 • Basiskennis van de taken van de gemeentediensten

 

Gedragscompetenties

 • Analyseren
 • Gestructureerd werken
 • Communiceren
 • Beslissingen nemen
 • Emotionele beheersing
 • Netwerking
 • Zelfontplooiing

 

 

Interesse?

Kandidaturen moeten tegen 21.06.2019 ingediend worden via de website van de gemeente via de url https://www.oudergem.be/jobs/stedenbouw/190611 .

De selectieproeven vinden plaats in juni en juli 2019