Alle news

29/05

Vacature : Gespecialiseerd opvoeder voor de Educatieve cel van het Preventiehuis

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIEHUIS (Gemeente OUDERGEM)
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: artikelen 8 en 9, §1 (basisniveau)
 • Opleiding: bachelor in de menswetenschappen - hoger onderwijs van het korte type

 

Beschrijving van de functie

De gespecialiseerd opvoeder staat in voor de begeleiding van diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen of senioren) in een kwetsbare situatie, door het organiseren van acties die het sociale netwerk versterken, met als doel om onder andere het veiligheidsgevoel van de bevolking en de sociale cohesie binnen een bepaald gebied (wijk, gemeente) te vergroten. De functie combineert straatwerk (direct contact), educatieve opdrachten (activiteiten om autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen) en proactieve begeleiding (mensen in een precaire situatie).

 

Opdrachten

 1. Het maatschappelijk straatwerk omvat hulp en sociale steun bieden aan mensen in een kwetsbare of noodlijdende situatie op de openbare weg (bijvoorbeeld daklozen, Roma, vluchtelingen, jonge afhakers enzovoort). Dat vergt een regelmatige aanwezigheid in de wijken om het contact met de doelgroep te bevorderen en een vertrouwensband te creëren, met als doel om als vertrouwenspersoon te worden beschouwd. Het contact met de doelgroep gebeurt ofwel door 'straatrondes' (circuleren in een wijk langs een vooraf bepaalde route, afhankelijk van de gewoonlijke aanwezigheid van jongeren of een andere doelgroep), ofwel door het 'innemen' van een zone met een bepaalde activiteit, of door zich te richten op een plaats die door de autoriteiten naar voren wordt geschoven op aangeven van de burgers zelf.
 2. De educatieve missie omvat verschillende fasen. Organisatie van acties en/of projecten die weerklank vinden, waarna in een tweede fase kan worden gewerkt aan het zelfstandig maken van de begunstigde. De zogenaamde bezigheidsactie moet ondergeschikt zijn aan de educatieve actie. Deze opvoedende missie bestaat erin mensen aansluiting te laten vinden bij de elementaire waarden van respect, solidariteit en verantwoordelijkheid.
 3. Individuele begeleiding van mensen in zeer precaire situaties of in tijdelijke moeilijkheden. Deze missie omvat het stap voor stap begeleiden van mensen in een situatie van verwaarlozing of gevaar – en de andere problemen die eruit voortvloeien – door zelf rechtstreeks op een vraag te reageren en/of door deze personen door te verwijzen naar de bevoegde diensten. Hier moet de opvoeder als een 'draad van Ariadne' fungeren en het netwerk voor de individuele ondersteuning beheren, zodat overlapping en/of verwarring onder de sociale hulpverleners wordt vermeden.

 

Competenties

Knowhow

 • Kennis van het sociale netwerk van de gemeente en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om adequaat te kunnen doorspelen naar de bevoegde diensten;
 • Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het samenstellen van dossiers
 • Vertrouwdheid met de interculturele problematiek;
 • Bewust zijn van de deontologie;
 • Zin voor organisatie, met oog voor de deadlines en voor de voorwaarden voor het welslagen van een actie;
 • Zich uit de slag weten trekken, zin voor initiatief;
 • Continue toepassing van het beroepsgeheim;
 • Bijkomende specialisatie in een specifiek domein (zodat u bij collega's het aanspreekpunt bent voor specifieke activiteiten).

 

Softskills

 • In teamverband kunnen werken;
 • Sociaal voelend zijn, d.w.z. oog hebben voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid zijn om mensen met problemen te helpen;
 • Creatief zijn en nieuwe oplossingen voorstellen voor nieuwe problemen;
 • Plichtsbewust zijn.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar volgend mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels.

Deadline: ten laatste vrijdag 12 februari.

De geselecteerde kandidaten worden uiterlijk op 16/2 (telefonisch) op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek op vrijdag 19 februari 2021.