Alle news

23/05

Vacature OCMW - Administratief secretaris/secretaresse belast met opleiding

Halftijds administratief secretaris/secretaresse - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Bachelor
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie

Onder het toezicht van de secretaresse en in overeenstemming met de door de cel Opleiding gegeven richtlijnen, is de opleidingsverantwoordelijke belast met de uitvoering van de opleidingsprocessen voor het personeel.

Hij/zij draagt bij tot de goede werking en het merkimago van het centraal bestuur door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de door de dienst behandelde aanvragen.

Hoofdactiviteiten van de functie

De opleidingsverantwoordelijke staat in voor de volgende opdrachten:

 1. de diensten en de werknemers over de opleidingsmogelijkheden informeren;
 2. de aanvragen beheren en de dossiers betreffende de opleidingsaanvragen onderzoeken na een advies van de cel Opleiding;
 3. samenwerkingsverbanden voorstellen die op het vlak van de opleidingen dienen te worden aangegaan met de gemeente, de andere lokale partners of elke andere partner;
 4. advies uitbrengen over de opleidingsaanvragen, rekening houdend met de organisatorische en persoonlijke noden van het personeelslid of de dienst en met de vastgelegde doelstellingen van het opleidingsbeleid en een rapport voorleggen aan het vast bureau om een uitspraak te doen over de aanvraag;
 5. op basis van de door de cel vastgelegde prioriteiten een voorlopig meerjarenplan opstellen dat aan de vakbondsafvaardigingen en de raad voor maatschappelijk welzijn dient te worden voorgelegd (dit rapport zal ter informatie aan de gemeentelijke overheden worden overgemaakt);
 6. de raad voor maatschappelijk welzijn en de vakbondsorganisatie jaarlijks een activiteitenrapport bezorgen na het akkoord van de cel te hebben gekregen;
 7. in samenwerking met de bestuurssecretaris die belast is met het administratief beheer van het personeel instaan voor de nauwkeurige administratieve opvolging van de voortgezette opleiding (beheer van opleidingsaanvragen, bestelbons, rapporten aan het vast bestuur/raad voor maatschappelijk welzijn, opvolging van facturen, lijst van de door het personeelslid gevolgde opleidingen, ...);
 8. 3 opleidingen per jaar organiseren over algemene thema's binnen de administratie en experts uitnodigen (de thema's worden bepaald in samenwerking met de diensthoofden en in functie van de noden van de diensten);
 9. ervoor zorgen dat het OCMW de laatste ontwikkelingen volgt op het vlak van het opleidingsbeheer;
 10. bij de keuze van de opleidingen innovatie, diversificatie, verbreding en voortdurende verbetering van de prestaties van het OCMW vooropstellen;
 11. samenwerken met de preventieadviseur in het kader van het welzijn op het werk (opstelling van de lijst met de verplichte opleidingen, opvolging van de door de preventieadviseur georganiseerde opleidingen);
 12. de persoon regelmatig op de hoogte brengen die hem/haar bij zijn/haar afwezigheid geacht wordt te vervangen voor het beheer van zijn/haar dossiers en het stellen van de handelingen;
 13. in samenwerking met het hoofd van het departement Sociale Zaken en in het kader van de opleiding van de sociale assistenten instaan voor de opstelling en de bijwerking van het memento van het OCMW van Oudergem.

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met mevrouw EL GUENNOUNI Intissar, HR-verantwoordelijke, door een e-mail te sturen naar:

tot 30.11.2019