Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (LB): Stad 30

Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
Het Brusselse Gewest heeft minder dan een jaar om van 30 km/u de regel te maken en niet langer de uitzondering. Op 1 januari 2021 zal de maximale standaardsnelheid dus op alle wegen 30 km/u bedragen, behalve voor sommige assen die als structurerend worden beschouwd.
Op 6 januari van dit jaar heeft Brussel Mobiliteit zijn plan 'Stad 30' voorgesteld met een voorlopige lijst van de assen waar de snelheidslimiet 50 of 70 km/u zou kunnen blijven.
Het doel is om niet enkel de levenskwaliteit te verbeteren, maar ook de volksgezondheid en de verkeersveiligheid. Bovendien zou dit plan het verkeer ook rustiger moeten maken, gunstigere voorwaarden moeten scheppen voor de mobiliteit die verschillende vervoermiddelen combineert en vooral de geluidsoverlast en vervuilende emissies moeten verminderen.
Deze lijst moet echter nog worden besproken met onder meer de gemeenten, de politiezones en de MIVB. In dat verband geven de minister en haar administratie zich 30 weken de tijd om alle instanties te raadplegen.
Ook al kan de maatregel enkel worden toegejuicht, toch moet door de overheidsinstanties nog heel wat inhoudelijk werk worden verricht. Ik stel me dus vragen over verschillende punten:
  • Zou u ons kunnen zeggen op hoeveel wegen dit betrekking heeft op het grondgebied van onze gemeente en hoeveel er al een zone 30 zijn?
  • Werd er, gezien de oproep tot overleg, al contact opgenomen met de minister van Mobiliteit of Brussel Mobiliteit? Wat is daaruit desgevallend gebleken?  
  • Welke planning wordt vooropgesteld om tegen 1 januari 2021 aan deze verplichting te voldoen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - LB
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
90,1% van onze wegen zijn al een zone 30. 6,9 km is nog een zone 50, wat neerkomt op 9,9%.
In februari zal er een overlegvergadering worden georganiseerd op het niveau van de politiezones. Ook andere spelers, zoals de MIVB, Net Brussel, ... zullen worden geraadpleegd.
We zullen niet nalaten om de aandacht te vestigen op het gewestelijke voorstel om de Waversesteenweg in zone 30 te behouden (die geen deel uitmaakt van de wegen die ter discussie staan), waarvoor enerzijds desgevallend enorme aanpassingen nodig zouden zijn en dat anderzijds in strijd is met het mazenbeleid van het Good Move-plan, mazen die bovendien via projectoproepen door de minister worden gepromoot. Het idee van mazen om de wijken kalmer te maken door ze te omringen met structurerende wegen ... zou in de huidige staat van het voorstel van Oudergem een gigantische maas worden!
We hebben begin volgende maand een bezoek ter plaatse gepland om de enkele resterende gemeentewegen te verkennen, om de eventuele tegen 2021 door te voeren aanpassingen in te plannen.
We zijn niet van plan om een kaart in alle brievenbussen te verspreiden, om aan de inwoners aan te geven wat ze in situ zullen zien: de regel zal 30 zijn in het hele Gewest en sommige wegen, 2 tot 3, zullen nog verder gaan voor wat Oudergem betreft.