O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2021.

De Raad,
Gezien de begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2021 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 17 december 2020.
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en meer bepaald artikel 112bis § 2;
Gezien de begrotingswijziging n°0 van de begroting van het O.C.M.W. besproken werd in het overlegcomité van de afgevaardigden van de Raad van Sociale Actie en de Gemeenteraad op 31 mei 2021;
Gezien de goedkeuring van de begrotingswijziging n°0 door de Raad voor Sociale Actie van 31 mei 2021 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
BESLIST :
de begrotingswijziging nr 0 van het O.C.M.W. - dienstjaar 2021 goed te keuren conform de stavingstukken.
Onderhavige beraadslaging in drievoud, evenals de stavingstukken, zullen door tussenkomst van het O.C.M.W. overgemaakt worden aan de Heer Minister belast met het toezicht op de lokale besturen.