O.C.M.W. - Begrotingswijzigingen n° 0 et 1 - dienstjaar 2019

De Raad,
Gezien de begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2019 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 23 mei 2019.
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en meer bepaald artikel 112bis § 2;
Gezien de begrotingswijziging n° 0 – 1  en 2 van de begroting van het O.C.M.W. besproken werd in het overlegcomité van de afgevaardigden van de Raad van Sociale Actie en de Gemeenteraad op … juni 2019;
Gezien de goedkeuring van de begrotingswijziging n° 0 en 1  door de Raad voor Sociale Actie van 17 juni 2019 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
BESLIST :
de begrotingswijzigingen nr 0 en nr 1  van het O.C.M.W. - dienstjaar 2019 goed te keuren conform de stavingstukken.
Onderhavige beraadslaging in drievoud, evenals de stavingstukken, zullen door tussenkomst van het O.C.M.W. overgemaakt worden aan de Heer Minister President belast met het toezicht op de lokale besturen.