Renovatie van het gebouw gelegen nr 87 Kouterlaan . Goedkeuring van het bijzonder bestek.

DE RAAD,
Gelet op de gemeentewet , artikel 234 §, gewijzigd door artikel 2 van de ordonnantie van 27 juli 2017, tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing  van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Gezien de noodzaak om het gebouw te renoveren;
Gelet op de beraadslaging van het Schepencollege van 12 september 2017 (ref. 002/12.09.2017/B/0106) waarin het architectenbureau Arcanne werd aangeduid voor een volledige opdracht;
Gelet op de beraadslaging van het Schepencollege van 29 mei 2018 (ref002/29.05.2018/B/0084) waarin het voorontwerp van de renovatie werd goedgekeurd;
Gelet op de raming van de 1.400.000 € (btw inbegrepen);
Gezien de kredieten werden voorzien in de begroting van de Regie voor grondbeleid op artikel 24201.2020;
Gelet op de overeenkomst met de BGHM ref AB 25005.16.04.6141 en de subsidie toelage voor een bedrag van 640.535,68 €, BTW inbegrepen.
BESLIST :
  • het bijzonder bestek voor de renovatie van het gebouw Kouterlaan 87, goed te keuren;
  • een openbare opdracht uit te schrijven;
  • de aankondiging van de opdracht goed te keuren;
  • deze werken te imputeren op artikel 24201.2020 van de begroting van de Regie voor grondbeleid;
  • 10 % van het bedrag te voorzien voor onvoorziene  werken.
Onderhavige beraadslaging zal in tweewoud overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.