Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns en mevrouw Véronique Artus (LB - Défi) over de renovatie van wegen en voetpaden en over veiligheidswerken

HET COLLEGE,
Gezien de Nieuwe Gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gezien het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad, artikels 55 tot 60;
Gelet op wat volgt:
Op 13.02.2022, heeft de heer Christophe Magdalijns per e-mail een schriftelijke vraag gericht aan de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Mevrouw de schepen,
Artikel 421/73560 van de begroting 2022 voorziet 4.460.000 euro voor de vernieuwing van de voetpaden en de wegen alsook voor de uitvoering van de zogenaamde veiligheidswerken. 
De begrotingsdocumenten verdelen dit bedrag als volgt:
 1. 20.000 euro voor de fietsinrichtingen;
 2. 40.000 euro voor de opmaak van de wegontwerpen met het oog op het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning;
 3. 1.900.000 euro voor de vernieuwing van voetpaden en de wegen en de uitvoering van de veiligheidswerken (jaarlijks);
 4. 1.300.000 euro voor het project met betrekking tot het Heilig-Hartsquare;
 5. 750.000 euro voor de vernieuwing van de Daniel Boonlaan (Overdracht 2021);
 6. 300.000 euro voor de asfaltering (jaarlijks);
 7. 150.000 euro voor diverse werken aan de voetpaden en wegen (jaarlijks).
Vandaar onze volgende vragen:
 • Kunt u ons, overeenkomstig de zeven hierboven vermelde punten, verduidelijken over welke openbare wegen het hier gaat alsook informatie geven over de vermoedelijke uitvoeringsdata van de werken?  Kunt u ons eveneens verdere details geven over de precieze aard van de voorziene werken voor iedere straat in kwestie? 
 • Wat is het totaalbedrag dat werd voorzien voor de werken die worden uitgevoerd binnen de context van de oproep voor burgerprojecten voor veiligere wegen? Vallen deze uitgaven onder artikel 421/73560 of onder een ander artikel?
 • Heeft het College het meerjarenplan goedgekeurd dat bestemd is voor de volledige herziening van de openbare ruimte waarvan sprake in de Oudergemse nr. 115 van september/oktober 2020? Zo ja, kunt u ons dan in herinnering brengen wanneer dit gebeurd is en kunnen wij van dit plan een kopie ontvangen? 
Wij danken u alvast voor uw antwoord op onze vragen.
13 februari 2022,
Véronique Artus & Christophe Magdalijns
Op 14.03.2022 heeft mevrouw Sophie de Vos, schepen, het volgende geantwoord:
Kunt u ons, overeenkomstig de zeven hierboven vermelde punten, verduidelijken over welke openbare wegen het hier gaat alsook informatie geven over de vermoedelijke uitvoeringsdata van de werken?  Kunt u ons eveneens verdere details geven over de precieze aard van de voorziene werken voor iedere straat in kwestie?
 1. De gemeente voorziet de installatie van 8 bijkomende Velo-Boxx op haar grondgebied: de bestelling zal in de loop van 2022 worden geplaatst en de installatie zal wellicht in 2023 gebeuren. Er staat bovendien een project op de rails voor fietsenstallingen in het Blakedelle-scholencentrum. Tot slot spelen wij flexibel in op de verzoeken van de wijken voor fietsbogen en bijkomende fietsstallingen.
 2. Opmaak van wegontwerpen met het oog op het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning:
  1. Het studiebureau dat zal instaan voor de opmaak van de plannen voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, zal in de loop van 2022 worden aangesteld. De wegen die in de komende plannen zullen worden opgenomen, zijn bekend: Geyskens, Papiermolen, Lemaire, Van Lindt, Visserij (vrijstelling van vergunning)
 3. De gemeente voorziet de aanstelling van de aannemer die zal instaan voor de vernieuwing van de wegen van de Prinsenparkwijk (Alexis Willemsstraat, Paul Emile Lessirestraat, Pierre Géruzetstraat, Antonius Dewinterstraat - André Duchêneplein, Léon Vande Woesteynestraat):
  1. Alexis Willemsstraat; (aanstelling 2022-23 afhankelijk van de SV)
  2. Antonius Dewinterstraat - André Duchêneplein (aanstelling 2000-23 afhankelijk van de SV)
  3. Lessirestraat; Aanstelling 2022
  4. Géruzetstraat; Aanstelling 2022
  5. Léon Vande Woesteynestraat; Aanstelling 2022-23 (afhankelijk van de SV)
 4. Heiig-Hartsquare: De aanstelling van de aannemer is voorzien in 2022 (uitvoering 2023-2024).
 5. Daniel Boonlaan: De aanstelling van de aannemer is voorzien in 2022 als gevolg van de vertraging die werd opgelopen bij het verkrijgen van de SV, buiten onze wil om.
 6. Asfaltering:
  1. U vindt bijgaand de volledige lijst van de wegen die in de volgende jaren een nieuwe asfaltlaag krijgen. Zoals u kunt zien, is de lijst opgesplitst in periodes van zes maanden waarin telkens een tiental straten zijn opgenomen.
  2. Wij merken hierbij op dat de Louis Isidore Lamaystraat en de Albert Kringsstraat, ook al is de asfaltlaag nog in vrij goede staat, toch opnieuw zullen worden geasfalteerd tijdens het eerste semester van 2022 vermits het de laatste straten van deze wijk zijn die niet werden vernieuwd. In 2021 werden immers de Paradijsvogelslaan, de Edmond Cordierstraat en een stukje van de Hertogendalstraat vernieuwd. We willen ook dat alle wijken op een consistente manier worden afgewerkt:
Algemeen geven we er de voorkeur aan om de asfaltering van meerdere straten binnen eenzelfde wijk op het zelfde moment te laten uitvoeren. Dat is gemakkelijker voor de aannemer en goedkoper voor de gemeente omdat er dan maar een werf moet worden ingericht. Bovendien kunnen de machines van de aannemers dan op dezelfde plaats worden ingezet. Zo wordt vermeden dat deze zware machines over al te grote afstanden moeten worden verplaatst.
 1. Diverse werken aan voetpaden en wegen
Het is onmogelijk om nu reeds het type uit te voeren werkzaamheden te bepalen vermits deze begroting bestemd is voor noodgevallen. Bijvoorbeeld bij een wegverzakking of verzakking in het voetpad. (De aannemers is aangesteld tot 2024)
Wat is het totaalbedrag dat werd voorzien voor de werken die worden uitgevoerd binnen de context van de oproep voor burgerproject voor veiligere wegen? Vallen deze uitgaven onder artikel 421/73560 of onder een ander artikel?
Het gaat hier om een projectoproep op federaal niveau die louter ter informatie op de website werd vermeld.
Heeft het College het meerjarenplan goedgekeurd dat bestemd is voor de volledige herziening van de openbare ruimte waarvan sprake in de Oudergemse nr. 115 van september/oktober 2020? Zo ja, kunt u ons dan in herinnering brengen wanneer dit gebeurd is en kunnen wij hiervan een kopie ontvangen?
 1. Zwartkeeltjeslaan: het begin van de werken is gepland voor begin mei 2022, na beëindiging van de werkzaamheden uitgevoerd door Proximus en Voo-Brutele.
 2. Oude Molenstraat: wij wachten het einde af van de werken door Vivaqua en de overige concessiehouders alvorens hier werken op te starten.
 3. Wahalaan: wij wachten het einde af van de werken door Vivaqua en de overige concessiehouders alvorens hier werken op te starten.
 4. Dorpelingenstraat: wij wachten op de toekenning van de Stedenbouwkundige Vergunning om een aannemer aan te stellen.
 5. Rondpunt Chaudron: we hebben de stedenbouwkundige vergunning verkregen en moeten in 2022 een aannemer aanstellen.
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag;
 • van de openbaarmaking van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de website van de gemeente.