Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de dood van een dakloze op de Carrefour-parking

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 20.05.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
De recente moord op een dakloze op de Carrefour-parking roept opnieuw vragen op over de onveiligheid binnen de betrokken perimeter en de noodzaak om oplossingen uit te werken voor de personen die in een kwetsbare situatie verkeren en zich er regelmatig ophouden. De fractie MR-Open VLD bracht dit punt overigens vorig jaar al ter sprake op de politieraad. We stellen echter vast dat de situatie niet op gunstige wijze evolueert.
Vandaar de volgende vragen:
 • Zijn er regelmatig problemen op het gebied van veiligheid in de omgeving van de Carrefour-vestiging? Zo ja, welke? Hoe denkt de gemeente dit te verhelpen?  Zijn er bewakingscamera's in de betrokken perimeter en zo ja, waarvoor worden ze gebruikt? Zo er geen camera's zijn, wat is daar de reden van? Heeft de gemeente andere risicozones op haar grondgebied geïdentificeerd? Indien ja, welke maatregelen neemt ze dan om die plaatsen te beveiligen?
 • Hoe controleert de gemeente de situatie met de aanwezigheid van deze kwetsbare personen die zich dagelijks ophouden binnen de Carrefour-perimeter? Welke maatregelen neemt de gemeente om kwetsbare mensen te helpen en hen te helpen hun toestand opnieuw wat stabieler te maken?
Hartelijk dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 23.06.2020 antwoordde de Heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Mijnheer het gemeenteraadslid,
Er zijn momenteel geen stedelijke bewakingscamera's in de gemeente Oudergem. Wanneer er gerechtelijke feiten worden gepleegd, wordt gebruik gemaakt van de beelden die de bewakingscamera's van handelszaken maken.
De perceptie van de bevolking over de aanwezigheid van deze personen is verdeeld. Sommigen ondersteunen hen en vinden niet dat ze storen, terwijl anderen zich onveilig voelen.
Het is een kwetsbare bevolking, vaak met verslavingsproblemen (alcohol, drugs), en waaronder velen een hond hebben. Hierdoor ontstaan er geregeld spanningen en conflicten, voornamelijk tussen deze groepen van daklozen onderling.
Politiepatrouilles controleren regelmatig ter plaatse en hebben iedereen geïdentificeerd die zich er ophoudt. De betrokkenen verzetten zich niet tegen de ordediensten. Ze zijn ook niet gewelddadig ten aanzien van voorbijgangers.
Momenteel zijn er geen andere plaatsen bekend in de gemeente Oudergem die problemen zouden opleveren. 
De gemeente draagt sinds lang zorg voor kwetsbare personen, zowel daklozen als anderen, rechtstreeks via het OCMW en het schepenambt voor Maatschappelijk Welzijn of in samenwerking met verenigingen die actief zijn op het terrein (Rode Kruis van Oudergem, leden van FSVO …). Ze doet dat niet enkel binnen de Carrefour-perimeter.
Het gaat voornamelijk om personen die "onder de radar" van het OCMW blijven.
Het OCMW zorgt immers voor de kwetsbare personen (daklozen ...) die zich komen inschrijven. Vaak worden ze naar het OCMW gestuurd door Maatschappelijk Welzijn, het Rode Kruis en het FSVO.
Op dit niveau zijn dit de bestaande acties:
 • Alle personen met of zonder inkomsten worden opgevangen (inwoners van Oudergem)
 • Een referentieadres kan worden vastgesteld op de zetel van het OCMW (dit is onder meer belangrijk voor een inschrijving bij het ziekenfonds)
Op het vlak van bijkomende maatschappelijke bijstand:
 • Er kan een leefloon worden toegekend
 • Toekenning van een "gezondheidskaart" (waarmee de houder gratis zorg kan krijgen)
 • Toekenning van een kaart "sociale kruidenier"
 • "Energiesteun" (gas, elektriciteit, water, stookolie ...)
 • Hulp bij installatie (woning, meubelen, huurwaarborg, huur ...)
Op het vlak van huisvesting:
 • Opvang door de cel Huisvesting (hulp bij het zoeken naar een woning)
 • Hulp bij de inschrijving bij een sociaal verhuurkantoor (SVK)
 • Hulp bij de inschrijving op een lijst voor een sociale woning (partnerschap met En Bord de Soignes)
 • Voor dringende gevallen, terbeschikkingstelling, gedurende 3 maanden (kan eenmaal worden verlengd) van 4 zogenaamde "transitappartementen"
BESLIST
 • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website