Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp: de stand van zaken van verschillende dossiers - Timing van de geplande werken voor de voetpaden

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 18.06.2019 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad, mevrouw Sophie de Vos, wnd. burgemeester, en mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Timing van de geplande werken voor de voetpaden (schriftelijke vraag)
  • We kregen nog geen antwoord op deze vraag.  
Op 09.07.2019 heeft mijnheer Bruno Collard, schepen, geantwoord als volgt:
Er is een bedrag van een miljoen euro ingeschreven op de buitengewone begroting 2019 met het oog op de renovatie van voetpaden.
Het bestek voor deze overheidsopdracht wordt momenteel uitgewerkt en zal worden gepresenteerd tijdens de zitting van de gemeenteraad in de maand september.
Het gaat om een "voorraadopdracht". Er zal echter een bepaald aantal straten ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, gelijktijdig met de voorlegging ter goedkeuring van het bestek.
Diverse wegen vormen momenteel het voorwerp van een aanvraag tot werfcoördinatie via het platform Osiris - het is op grond daarvan dat er een concreet voorstel zal kunnen worden ontwikkeld.
De planning van deze werken kan nog niet worden vastgelegd. De intenties van de concessiehouders zijn nog niet gekend, bepaalde renovaties impliceren de verlening van een stedenbouwkundige vergunning, en als dat niet het geval is, vergen de zogeheten renovaties "in identieke vorm" een aanvraagprocedure voor vrijstelling van vergunning met advies van Brussel Mobiliteit. Op geen enkele van deze termijnen hebben wij vat.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie ervan op de gemeentelijke website