Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen, gemeenteraadslid (LB): Coronavirus | Steunmaatregelen voor de handelaars in Oudergem

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 05.06.2020 verstuurd mevrouw Stéphanie Paulissen, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
Om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden waarmee de horecasector te maken krijgt, hebben meerdere gemeenten beslist specifieke begeleidingsmaatregelen te treffen. Ik denk meer bepaald aan de bevriezing van een aantal taksen voor handelszaken (uithangbord, gebruik van de openbare weg voor commerciële doeleinden ...), aan de mogelijkheid die wordt geboden om de terrassen groter te maken, de distributie van winkelcheques enzovoort.
Onze gemeente moet daar zeker niet voor onderdoen en kon zelfs het voorbeeld tonen met bepaalde specifieke maatregelen voor het gemeentelijk grondgebied. Zo stelde het college op de jongste gemeenteraad een balans voor van de tijdens de lockdown ondernomen acties, zoals de inventarisatie van de handelszaken die open bleven en initiatieven van afhaalmaaltijden (takeaway) op de website van de gemeente of ook de gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende bedrijfsvoorheffing.
Hoewel deze steunmaatregelen onbetwistbaar waardevol zijn, vraag ik me af of ze op korte termijn volstaan met het oog op een gezonde relance. In dit verband:
  • Heeft u aanvragen inzake specifieke interventies ontvangen vanwege de handelaars in Oudergem?
  • Heeft met name de heropening van de horeca geleid tot verzoeken om uitbreiding van de terrassen?
  • Welke oplossingen werden of zullen worden ontwikkeld, in voorkomend geval, voor de verschillende aanvragen?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Stéphanie PAULISSEN
Gemeenteraadslid - LB
Op 23.06.2020 antwoordde de Heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Tot op heden hebben de gemeentelijke diensten vanwege een beperkt aantal handelszaken aanvragen ontvangen om hun activiteit te herstarten en hun zichtbaarheid te verbeteren. Ik verwijs u naar de maatregelen die zijn opgenomen in het document dat tijdens de gemeenteraad van 28 mei ll. is aangenomen (Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatieopbouwstrategie, herstelplan) om kennis te nemen van de vele acties die de gemeentelijke autoriteiten hebben ondernomen om aan deze verzoeken tegemoet te komen.
Wat betreft de aanvragen voor uitbreiding van de terrassen hebben de gemeentelijke diensten in dit stadium officieel twee aanvragen ontvangen, respectievelijk van de "Bienvenue" (Pinoyplein) en de "Break" (Thomas Balisplein). Nog een andere inrichting heeft contact opgenomen met onze diensten en in dit verband wachten we nog op een officiële aanvraag vanwege de zaakvoerder. Zoals u kunt zien, reageren onze diensten per geval op de officiële verzoeken van de inrichtingen aan de gemeentelijke autoriteiten.  
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website