Schriftelijke vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo: verhuring van de zaal Penthouse

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikelen 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 20 september 2019 stuurde mevrouw Vanessa Rigodanzo, via e-mail, een schriftelijke vraag naar mevrouw Sophie de Vos, eerste schepen, de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de raad en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mevrouw de burgemeester,
Mijnheer de gemeentesecretaris,
Ik wil graag de voorwaarden kennen voor verhuring van de zaal Penthouse op de 6de verdieping van het gemeentehuis. Kunt u mij inzonderheid de volgende gegevens bezorgen:
  • de kosten voor de verhuring van deze zaal?
  • de bezettingsgraad van deze zaal in 2018 en het aantal aanvragen voor verhuring waaraan geen gevolg is gegeven?
  • de huurinkomsten die in 2018 werden gegenereerd?
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden,
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
Op 9 oktober 2019 antwoordde de heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
De zaal Penthouse wordt gebruikt voor interne gemeentelijke activiteiten (bv. opleidingen of informatievergaderingen voor het publiek) alsook voor externe activiteiten (bv. Joblente, Oudergem in de bloemen).
Verenigingen die hulp bieden aan personen kunnen gratis gebruik maken van het Penthouse: het Rode Kruis voor zijn periodieke bloedinzamelacties, Oxfam voor zijn jaarlijks ontbijt voor het gemeentepersoneel, de bezoekers van personen in de gevangenis ...
Ook de gemeenteraadsleden mogen deze zaal gebruiken, voor zover ze beschikbaar is, om hun fractie bijeen te brengen.
Het gebruik van het Penthouse levert geen inkomsten op.
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website