Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2019 - Rekening

DE RAAD,
Gelet op de beraadslaging van 7 december 1990 van de Gemeenteraad houdende : Sociale Dienst van het Gemeentepersoneel ;
Overwegende dat artikel 16 van die beslissing bepaalt dat, de werkingsrekening jaarlijks aan de goedkeuring van de Raad moet worden voorgelegd :
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Overwegende dat de rekening voor het dienstjaar 2019 afsluit met een mali van 37,86€, met 11.087,55 € in ontvangsten, en 11.125,41 € in uitgaven ;
Het beschikbar saldo bedraagt: 913,80 €
Op voorstel van het Schepencollege: 
BESLIST:
De rekening 2019 van het Sociale Fonds van het Gemeentepersoneel goed te keuren.
Dit besluit zal overgemaakt worden aan de Gemeenteontvanger.