Steunbetuiging aan de werknemers van de groep Delhaize

Gelet op Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Europese Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen;
Gelet op het Europees Sociaal Handvest, dat in artikel 28 het stakingsrecht van werknemers vastlegt;
Gelet op de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;
Gelet op de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (boek X, titel 2 van het Wetboek van economisch recht);
Gelet op de wet betreffende de sluiting van ondernemingen van 26 juni 2002;
Gelet op de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, de zogenaamde "wet-Renault", en meer bepaald op artikels 62 tot 70;
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
Gelet op CAO nr. 32bis - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, van 7 juni 1985, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers bij overname van activa na faillissement;
Gelet op CAO nr. 24 (quinquies) betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag;
Gelet op CAO nr. 10 (sexies) betreffende het collectief ontslag;
Overwegende dat de groep Delhaize in een persbericht van dinsdag 7 maart 2023 aankondigde zijn 128 geïntegreerde Belgische winkels te zullen herstructureren;
Overwegende dat de groep Delhaize deze beslissing toeschreef aan een daling van de rendabiliteit en een afname van zijn marktaandeel in de voorbije jaren, en dit ondanks de vele initiatieven en de investeringen die werden gedaan in de supermarkten in eigen beheer;
Overwegende dat Delhaize, volgens de verklaringen van de groep Delhaize, om te kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst geen andere optie heeft dan haar 128 winkels in franchise te laten uitbaten;
Overwegende dat de directie van de groep beweert dat dit geen impact op de werkgelegenheid zal hebben voor de medewerkers van de supermarkten in kwestie, omdat al het personeel overgedragen zal worden aan de zelfstandigen;
Overwegende dat deze herstructurering echter wel zal leiden tot de geleidelijke afname van het aantal functies op de zetel van de onderneming (met name 247 Delhaize-medewerkers met een COD op de zetel van het filiaal in Asse en 33 posten van externe consultants of interimpersoneel);
Overwegende dat het niet gegarandeerd is dat alle winkels overgenomen zullen worden door zelfstandigen;
Gelet op de staking van het personeel van de winkels die getroffen worden door de herstructurerings- en franchisingsoperatie;
Overwegende dat de minister van Werk tijdens de plenaire vergadering van het Parlement op 9 maart 2023 verklaard had geschokt te zijn door de beslissing van de groep Delhaize en garanties gevraagd had met betrekking tot de eerbiediging van de rechten van de werknemers;
Gelet op de ontoelaatbare onzekerheid waarin niet alleen de 9.200 werknemers van deze 128 winkels zich bevinden, maar ook de bezorgers, de leveranciers en andere werknemers die werken in de distributieketen, die evenzeer getroffen worden door deze maatregel;
Gelet op het risico dat hun voordelen op basis van hun anciënniteit verloren gaan of dat ze zelfs ontslagen worden;
Gelet op de onzekerheid over hun toekomstige arbeidsomstandigheden;
Overwegende dat de aankondiging van Delhaize gebeurt tijdens een nooit eerder geziene energie- en economische crisis;
Overwegende dat het niet toepassen van het Plan Renault een aanzienlijk deel van de werknemers van de groep in een moeilijke financiële situatie zou doen belanden;
Overwegende dat de buitengewone ondernemingsraden van 14 en 21 maart 2023 mislukt zijn;
Gelet op het onthaal dat de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties van de door de herstructurering getroffen winkels te beurt is gevallen tijdens de gewone ondernemingsraad van 20 maart 2023;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers gefouilleerd werden en dat er hierdoor een vertrouwensbreuk is ontstaan;
Overwegende dat de federale minister van Werk een sociaal bemiddelaar heeft aangesteld;
Overwegende dat er op het grondgebied van de gemeente Oudergem twee Delhaize-supermarkten gevestigd zijn;
De Gemeenteraad:
1. Steunt en stelt zich solidair op ten aanzien van alle werknemers van de groep Delhaize; 
2. Vraagt de Federale Regering:
 1. Zich ertoe te verbinden alles in het werk te stellen om, in nauwe samenwerking met de directie van de groep Delhaize, CAO nr. 32bis te laten naleven, in overeenstemming met de oproep van de minister van Werk tijdens de plenaire vergadering van het Federaal Parlement van donderdag 9 maart 2023;
 2. De directie van de groep Delhaize te vragen het behoud van de rechten, voordelen en arbeidsomstandigheden van de werknemers te garanderen in geval van verandering van werknemer, ook in geval van franchising;
 3. Haar zeer grote bezorgdheid te uiten omtrent het aantal ontslagen ten gevolge van de beslissing van de firma Delhaize om haar 128 winkels onder franchise te plaatsen en voor te stellen dat er maatregelen genomen zouden worden om de banen van de werknemers in kwestie te vrijwaren;
 4. Te vragen dat de wet-Renault toegepast wordt om het ontslag van de loontrekkenden van de maatschappelijke zetel te omkaderen;
 5. Haar verbintenis om onverwijld een sociaal bemiddelaar aan te stellen na te komen, indien dit nog niet is gebeurd;
 6. Al de middelen die ze te harer beschikking heeft aan te wenden om elk ontslag te voorkomen, ongeacht of dit gebeurt voor de overgang van de onderneming, overeenkomstig CAO 32bis, of na de overgang van de onderneming;
3. Vraagt de gewestelijke minister van Economie:
 1. Te onderzoeken welke acties mogelijk zijn om de economische activiteit en dus de banen in deze sector in het Brussels Gewest te vrijwaren;

 

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 25 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Martine Maelschalck.

Martine Maelschalck licht haar onthouding toe:
Het is duidelijk dat wij gevoelig en aandachtig zijn voor het lot van alle medewerkers van Delhaize Groep. Ook al deelt onze fractie de systematische kritiek op de franchisesupermarkten niet.
Wij onthouden ons echter van stemming over de motie die door de groep Défi aan de gemeenteraad is voorgelegd en wel om de volgende redenen:

 • Dit soort moties valt niet onder de prerogatieven of bevoegdheden van de gemeenteraad;
 • Het is niet de verantwoordelijkheid van een publieke entiteit om zich te mengen in een intern proces dat eigen is aan een particuliere onderneming;
 • Wij willen bij de betrokken en rechtmatig betrokken werknemers geen valse hoop wekken dat zij de gang van zaken kunnen beïnvloeden.

Meer in het algemeen zijn wij van mening dat de aandacht van de openbare besluitvormers meer moet worden gericht op de tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen die de economische en sociale wereld in staat stellen het hoofd te bieden aan de economische ontwikkelingen en uitdagingen. Dit geldt met name voor de handelssector, om de oprichting van efficiënte distributienetwerken op ons grondgebied en het behoud van de werkgelegenheid in ons land in stand te houden.

 

 

Zitting van 30.03.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:50 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023 - Goedkeuring
 2. 00:10:00 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:04 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:12 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwersters
 5. 00:10:19 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 18.04.2023 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde
 6. 00:11:32 | Verificatie van de gemeentekas - vierde trimester 2022
 7. 00:11:38 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - vierde trimester 2022
 8. 00:11:44 | Indiening van een beroep tegen het besluit van 31 januari 2023 van Leefmilieu Brussel betreffende een door de gemeente te betalen administratieve boete voor het afvloeien van regenwater op de Charles Schallerlaan - Machtiging om in rechte op te treden
 9. 00:11:53 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 6 december 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 10. 00:11:57 | Eenzijdig verzoek om voorlopige maatregelen, ingediend bij de president van de rechtbank van eerste aanleg ter voorkoming van de sloop van twee huizen, een garage, een serre en de kap van vier bomen aan de Jacques Bassemstraat 49-55 te 1160 Oudergem - Bekrachtiging van het verzoek en erkenning van de beschikking van 27 januari 2023
 11. 00:12:14 | Bijzonder politiereglement van toepassing op de gemeentelijke parking (Emile Idiersstraat 12 -14) en zijn omgeving - Uitbreiding
 12. 00:12:28 | Kandidatuurdossier in het kader van de ORDONNANTIE VAN 1 DECEMBER 2022 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 13. 00:12:37 | Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte - Wijziging
 14. 00:12:54 | Wijziging van artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het reglement "Gedeelde begroting": integratie van de 2 door de Vergadering van de Inwoners voor het jaar 2023 vastgestelde thema's.
 15. 00:14:38 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2023) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 26/03/2023
 16. 00:14:53 | Verlenging van de overeenkomst voor het gebruik van de daken van het sportcentrum Willegems, gelegen in de Dorpsstraat, voor de exploitatie van een bijenstal met maximaal 4 bijenkasten - Goedkeuring
 17. 00:15:05 | Overeenkomst van terbeschikkingstelling van vijf parkeerplaatsen aan het Gymnasium aan "Sint Juliaan De Vlindertuin Basischool".
 18. 00:15:15 | Wijziging van de gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van de "Vetocheque"-premie voor huisdieren
 19. 00:15:29 | Overeenkomst betreffende de subsidie met referentie SUB/ANB/2022/ tussen de gewestelijke dienst voor afvalbeheer en de gemeente Oudergem.
 20. 00:15:40 | Belgisch federaal programma voor internationale samenwerking (PIS) 2023-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de Provincieraad van Ouarzazate (Marokko) en Brulocalis.
 21. 00:15:52 | Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024 : tegen 31/03/2023 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2023-2024.
 22. 00:16:09 | Behandeling van de afvalstaffen van het gemeentebestuur van Oudergem voor een periode van 3 jaren - Gunning van de opdracht
 23. 00:16:26 | Brekrachtiging van overeenkomsten voor Peer to Peer Energy Sharing - Klimaatactieplan (KAP)-project
 24. 00:16:40 | Vervanging van de vensters op de "cs du Souverain" (fase 10) - Overeenkomst inzake werken via onderhandse aanbesteding met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van het bestek & goedkeuring van de uitgaven
 25. 00:17:00 | Motie ter ondersteuning van de werknemers van Delhaize Groep
 26. 00:23:17 | Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten.
 27. 00:28:53 | Mondelinge vraag van Mevrouw Vincianne Lerate (DéFI) over de lancering van de raadpleging van de burgers in het kader van het project "Quartier apaisé" van de Vogelzang
 28. 00:33:55 | Mondeling vraag van de heer Ivo Van Ginneken en mevrouw Anastasia Bakounine (Ecolo-Groen) over de digitalisering van de samenleving en de gevolgen voor de inwoners van Oudergem
 29. 00:46:13 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de prijsstijging van appartementen in Oudergem
 30. 00:55:23 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) ver het door de Samusocial gebruikte gebouw aan de Beaulieulaan