Leven in Oudergem

Subsidie voor Klein Erfgoed

 

Klein Erfgoed ?
Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen. Deze elementen dienen als decoratie en verfraaien de openbare ruimte en onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt van de geschiedenis en de stijlen van de verschillende wijken; ze dragen bij tot het karakter en de originaliteit van een gebouw.

Het gaat meestal om sierelementen die toegevoegd zijn aan of aangebracht op de gevel zoals sgraffiti, keramiekbetegeling, mozaïekpanelen, glasramen, opmerkelijke elementen van deuren, ramen, luiken, kroonlijsten, evenals balkons en balustrades die bijzondere esthetische eigenschappen bezitten welke getuigen van traditioneel vakmanschap.

Ook de elementen die integraal deel uitmaken van de omheining zoals siersmeedwerk of de decoratie van aan de straatzijde gelegen voortuintjes, voor het gebouw, vallen onder de categorie klein erfgoed.

Financiële steun!
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële steun toe voor de restauratie en het onderhoud van het klein erfgoed dat zichtbaar is in de openbare ruimte teneinde het te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Voor particuliere aanvragers bedraagt de subsidie 50% van de restauratiekosten met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar
Dit percentage kan worden verhoogd met 25% voor personen van wie het inkomen lager is dan  € 40.000 per jaar (+ € 2.500 per persoon ten laste) of als het gebouw gelegen is in een bestaande wijkherwaarderingszone.

Voor openbare aanvragers bedraagt de subsidie 75% van de renovatiekosten met een maximum van € 15.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar.

Opgelet : er wordt geen financiële steun verleend voor reeds uitgevoerde werken.

Voor wie ?
Onder particuliere aanvrager wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur is.

Openbare aanvragers zijn meer bepaald de gemeenten, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Openbare Vastgoedmaatschappijen, de paragewestelijke en paragemeentelijke organismen evenals de gesubsidieerde scholen.

Hoe ?
De aanvrager vult een formulier in dat verkrijgbaar is bij de Directie Monumenten en Landschappen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een foto van de gevel en van het te restaureren element alsook van een bestek van de werken.

De Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de ontvankelijkheid van de aanvraag beoordelen rekening houdend met artikel 206, 11° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van het besluit van 24 juni 2010 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt van de subsidies voor instandhoudingswerken aan het klein erfgoed. De Directie zal ook de voorgestelde restauratietechnieken beoordelen om de goede bewaring van het te restaureren element te garanderen. Binnen een termijn van 2 maanden zal de beslissing worden meegedeeld aan de aanvrager. Deze heeft 18 maanden de tijd om de werken uit te voeren.

Meer Informatie ?

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BROH – Directie Monumenten en Landschappen

Vooruitgangstraat 80 bus 1     
1035 Brussel
klein.erfgoed@mbhg.irisnet.be
Tel. : 0800/13.680.    
Fax : 02/204.15.22.

www.monument.irisnet.be

Voor restauratieadvies kunt u contact opnemen met de Homegrade :

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het is ontstaan op februari 2017 uit de fusie van het Energiehuis en de Stadswinkel. Het oefent geen commerciële activiteit uit en al zijn diensten zijn volledig gratis.
Homegrade biedt elk gezin een persoonlijke en multidisciplinair aanpak bij alle kwesties (praktische, technische, administratieve, financiële, enz.) inzake huisvesting. Zijn team bestaat uit deskundigen op bijna alle gebieden van de huisvesting en gebouwen: akoestiek, energie, erfgoed, renovatie en stedenbouw.

Homegrade
Queteletplein 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
info@homegrade.brussels
http://www.homegrade.brussels/