Gemeenteraad - Anderen

Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 09.02.2023

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Toekenning voor 2022 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Jaarverslag 2021 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Deelname aan het programma voor informatisering en digitale transformatie van de lokale overheden van het Brussels Gewest

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022

Meer

Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van Opvoeder Econoom bij het "Institut Auderghemois de Promotion Sociale" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Ratificatie van de goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot kandidaten voor een vervanginginde functie van adjunct-directeur van de GemeentelijkeMuziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022

Meer

WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goed

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer