Gemeenteraad - Anderen

WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goed

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022

Meer

Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Gegevensbescherming : Gewestelijke videobewakingsproject - Tijdelijke vaste bewakingscameradienst. Principeakkoord

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Gegevensbescherming: Regionaal project bewakingscamera's - Uitrol ANPR 2021-2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Driejaarlijks plan 2022-2024

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Toekenning voor 2021 van een eindejaarstoelage

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Gemeenteraad - Verenigingen - Huishoudelijk reglement artikel 54 quater - Organisatie van de zitting

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 14.10.2021

Meer

Subsidie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van hun sportbeleid in het kader van de COVID 19-crisis voor het begrotingsjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Nieuw protocol en verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de controle op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer