Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op zijn beraadslaging van 7 december 1984 houdende goedkeuring van de reglementering terzake;
Gezien dat de gemeentelijke administratie geen jaarverslag heeft ontvangen betreffende de activiteiten van de vzw AMLA, Association des Amis de la Morale Laïque , 3 Léon Houyoux laan te Oudergem, en dat er werd bevestigd dat de vereniging niet langer actief is en dat deze bijgevolg ontbonden zal worden;
Gezien dat de vereniging Les Amis de la Nature , reeds in het verleden werd gesteund en
haar verzoek herhaalde om ondersteuning te ontvangen en daarvoor ook een activiteitenverslag  2017-2018 presenteerde;
Gezien dat Child Focus, stichting van openbaar nut, beroep doet op de gemeente van Oudergem gezien haar werk in samenwerking met lokale instellingen van de gemeenten (politie, scholen, vrijwilligers, enz.)
Gezien de gewone begroting van het dienstjaar 2019 een uitgave voorziet op artikel 762/33202;
BESLUIT
- de rekeningen en balans 2018 en/of activiteitenverslagen goed te keuren.
- de subsidie van 450€ aan de vereniging AMLA te schorsen
- machtigen tot de toekenning van 150 € aan de vereniging Les Amis de la Nature
- toestemming geven voor de steun van 300 € aan de stichting Child Focus
- de uitkering der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019, op artikel 762/33202, voor de volgende culturele en vaderlandslievende vereningen, bedraagt 1.875,-€.
 
1. A.W.W.A (Association Wallonne de la Woluwe-Auderghem)
€            300,00
2. Tradidanse asbl
€            350,00
3. Ensemble Polyphonia
€            550,00
4. Les amis de la Forêt de Soignes
€            75,00
5. Amnesty International
€            150,00
6. Union Touristique Les amis de la Nature - section de Boitsfort
€            150,00          
7.Child Focus Fondation
€            300,00
TOTAL
€         1.875,00
 
- het College van Burgmeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van die beslissing.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving, overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.